Sitemap

1e bestuursrapportage 2022 Blz. 1
Programma Blz. 2
Voorwoord 1e bestuursrapportage 2022 Blz. 3
Voorwoord begroting 2020-2023 Blz. 4
Financiële analyse Blz. 5
Financieel overzicht Blz. 6
Leeswijzer Blz. 7
Leeswijzer Blz. 8
Programma 1: Mens & Samenleving Blz. 9
1.0 Prioritair thema: Lifestyle Blz. 10
Omschrijving Blz. 11
Wat willen we bereiken? Blz. 12
1.0.1 Bevorderen van positieve gezondheid gericht op bewegen, vitaliteit en participeren Blz. 13
Breed palet activiteiten Blz. 14
Burgerinitiatieven Blz. 15
Gevarieerde hulp en ondersteuning Blz. 16
Inzet buurtcoach Blz. 17
Meedoen inwoners Blz. 18
Participatiecoach Blz. 19
Project eenzaamheid Blz. 20
Sportakkoord Blz. 21
1.0.2 Stimuleren lokale voedsel economie Blz. 22
Faciliteren lokale voedselketens Blz. 23
Realiseren belevingscentrum Blz. 24
Stimuleren burgeractivatie Blz. 25
1.0.3 Stimuleren van bewuste productie en consumptie Blz. 26
Bijdrage leveren aan meervoudige waardecreatie van lokale ondernemers Blz. 27
Investeren in bewustwording Blz. 28
1.1 Kerntaak: Sociaal Domein Blz. 29
Omschrijving Blz. 30
Wat willen we bereiken? Blz. 31
1.1.1 Budgettair neutrale uitvoering Wmo, Participatiewet en Jeugdwet Blz. 32
Begeleiding WMO Blz. 33
Leerlingenvervoer Blz. 34
Mantelzorgcompliment Blz. 35
Omnibuzz Blz. 36
SZMH Blz. 37
1.1.2 Ondersteunen kwetsbare inwoners Blz. 38
Informele zorg Blz. 39
Maatwerkvoorzieningen Blz. 40
Participatiecoach Blz. 41
Realiseren levensloopbestendige woningen Blz. 42
1.1.3 Maatschappelijke vraagstukken Blz. 43
Actieplan Jeugd Blz. 44
GIK-J Blz. 45
Nieuw woonplaatsbeginsel Blz. 46
Subsidie afspraken welzijnsinstellingen Blz. 47
Transformatieplan Blz. 48
1.1.4 Eigen kracht van onze inwoners Blz. 49
Resultaat gerichte afspraken professionele instellingen Blz. 50
Vernieuwen aanpak informele zorg Blz. 51
Financiële afwijkingen Blz. 52
Toelichting Blz. 53
1.2 Kerntaak: Vitale inwoners en gemeenschappen Blz. 54
Omschrijving Blz. 55
Wat willen we bereiken? Blz. 56
1.2.1 Eigen verantwoordelijkheid Blz. 57
Inzetten op eigen verantwoordelijkheid Blz. 58
Participatiecoach Blz. 59
1.2.2 Gelijke kansen inwoners om mee te doen in de samenleving Blz. 60
Clientondersteuning Blz. 61
Inkomen en maatschappelijke participatie Blz. 62
Maatwerkvoorzieningen Blz. 63
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Blz. 64
1.2.3 Gelijke kansen inwoners op ontwikkelen talent en gezond/veilig leven Blz. 65
Investeren in gelijke kansen voor iedereen Blz. 66
1.2.4 Kwaliteit accommodaties Blz. 67
Kwaliteit gemeentelijke accommodaties Blz. 68
Financiële afwijkingen Blz. 69
Toelichting Blz. 70
1.3 Kerntaak: Culturele identiteit Blz. 71
Omschrijving Blz. 72
Wat willen we bereiken? Blz. 73
1.3.1 Behoud kernkwaliteiten fysieke leefomgeving Blz. 74
Behoud en bescherming monumenten, historische kernen en buitengebied Blz. 75
1.3.2. Versterken Cultureel erfgoed Blz. 76
Het cultureel erfgoed blijft zichtbaar en wordt meer beleefd Blz. 77
1.3.3 Rekening houden met gebouwd erfgoed Blz. 78
Erfgoed verankerd in ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 79
Voortgang programma 1 Blz. 80
Wat gaat het kosten? Blz. 81
Programma 2: Landschap & Natuur Blz. 82
2.0 Prioritair thema: Landschap en landbouw Blz. 83
Omschrijving Blz. 84
Wat willen we bereiken? Blz. 85
2.0.1 Behoud van een agrarische sector voor de toekomst Blz. 86
Actieve transitieaanpak Landbouw Blz. 87
2.02 Versterken van het landschap door inzetten vergroeningsoffensief Blz. 88
Faciliteren IKL jaarprogramma Blz. 89
Faciliteren stichting ''Limburg Bloeit Op'' Blz. 90
Stimuleren bewustwording Blz. 91
Uitvoeren Bomenplan Blz. 92
2.1 Kerntaak: Buitengewoon Buitengebied Blz. 93
Omschrijving Blz. 94
Wat willen we bereiken? Blz. 95
2.1.1 Borgen van de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap Blz. 96
Borgen kwaliteiten Zuid-Limburgs Landschap Blz. 97
2.1.2 Een duurzaam renderend Landschap Blz. 98
Uitvoering geven aan Visie VTE ZL Blz. 99
2.2 Kerntaak: Openbare ruimte Blz. 100
Omschrijving Blz. 101
Wat willen we bereiken? Blz. 102
2.2.1 Kwalitatieve openbare ruimte Blz. 103
Bevorderen Burgerparticipatie: we bieden ruimte voor participatie van inwoners voor het groenbeheer Blz. 104
De basis op orde: we continueren het groenonderhoud op kwaliteitsniveau B Blz. 105
Openbare ruimte als visitekaartje behouden Blz. 106
Versterken groenstructuren: aanplant bomen en bossages Blz. 107
2.3 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme Blz. 108
Omschrijving Blz. 109
Wat willen we bereiken? Blz. 110
2.3.1 Gezond lokaal ondernemersklimaat Blz. 111
Faciliteren en bevorderen van kennisuitwisseling Blz. 112
2.3.2 Balans tussen toeristische bedrijvigheid en belang inwoners Blz. 113
Een gezonde balans tussen toerisme en leefbaarheid nastreven Blz. 114
2.3.3 Balans tussen sportevenementen en belang inwoners Blz. 115
Terughoudend faciliteren van grootschalige sportevenementen Blz. 116
2.3.4 Eijsden-Margraten op de kaart zetten Blz. 117
Optimaliseren en promoten fiets- en wandelvoorzieningen Blz. 118
Financiële afwijkingen Blz. 119
Toelichting Blz. 120
Voortgang programma 2 Blz. 121
Wat mag het kosten? Blz. 122
Programma 3: Klimaat & Energie Blz. 123
3.0 Prioritair thema: Duurzaamheid Blz. 124
Omschrijving Blz. 125
Wat willen we bereiken? Blz. 126
3.01 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven Blz. 127
Communiceren, informeren en participeren Blz. 128
Continueren project ''Zorgeloos Zonnepanelen'' Blz. 129
Evalueren en bepalen vervolgtraject Project ''Dubbel Duurzaam'' Blz. 130
Invulling geven aan Regionale Energie Strategie (RES) Blz. 131
Opstellen Transitievisie Warmte Blz. 132
Realiseren laadpaleninfrastructuur Blz. 133
Uitrollen project ''Plus je Huis'' Blz. 134
Uitvoering geven aan Klimaatstresstest Blz. 135
Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed Blz. 136
Financiële afwijkingen Blz. 137
Toelichting Blz. 138
3.1 Kerntaak: afval, water en milieu Blz. 139
Omschrijving Blz. 140
Wat willen we bereiken? Blz. 141
3.1.1 Stimuleren afvalpreventie Blz. 142
Opstellen en uitvoering geven aan een nieuw afvalbeheerplan 2021 - 2025 Blz. 143
3.1.2 Beperken milieu-, lucht- en geluidsvervuiling Blz. 144
Aanpak geluidsoverlast Blz. 145
Aanpak overlast bedrijven Blz. 146
Aanpak stookoverlast Blz. 147
3.1.3 Zorgdragen voor toekomstbestendige watersystemen Blz. 148
Duurzaam omgaan met water Blz. 149
Financiële afwijkingen Blz. 150
Toelichting Blz. 151
Voortgang programma 3 Blz. 152
Wat mag het kosten? Blz. 153
Programma 4: Wonen & Mobiliteit Blz. 154
4.0 Prioritair thema: Wonen Blz. 155
Omschrijving Blz. 156
Wat willen we bereiken? Blz. 157
4.01 Realiseren woningbouwplannen Blz. 158
Realiseren gebiedsontwikkelingen en uitbreidingsplannen Blz. 159
4.02 Transformeren woningmarkt Blz. 160
Stimuleren en faciliteren transformatie-opgave bestaande woningmarkt Blz. 161
4.03 Herinvullen van leegstand en leegkomende gebouwen Blz. 162
Stimuleren en faciliteren herinvullen van leegstaande gebouwen. Blz. 163
4.04 Afspraken met partners in de woningmarkt Blz. 164
Afspraken maken met Provincie Limburg Blz. 165
Monitoren Woningvoorraad Blz. 166
Prestatieafspraken maken met plaatselijk werkende woningcorporaties Blz. 167
4.05 Stimuleringsmaatregelen voor starters Blz. 168
Inzetten stimuleringsmaatregelen voor starters Blz. 169
4.1 Kerntaak: Mobiliteit & verkeer Blz. 170
Omschrijving Blz. 171
Wat willen we bereiken? Blz. 172
4.1.1 Veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen. Blz. 173
Realiseren van veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen Blz. 174
4.1.2 Optimale verbindingen tussen kernen Blz. 175
Verkennen mogelijkheden tot optimaliseren Openbaar Vervoer Blz. 176
4.1.3 Verminderen verkeers- en parkeeroverlast, vergroten verkeersveiligheid. Blz. 177
Monitoren en aanpakken snelheids- en parkeeroverlast Blz. 178
4.1.4 Verbeteren infrastructuur fietsers en wandelaars. Blz. 179
Investeren in kwaliteitsverbetering fiets- en wandelroutes Blz. 180
Financiële afwijkingen Blz. 181
Toelichting Blz. 182
4.2 Kerntaak: Vastgoed Blz. 183
Wat willen we bereiken? Blz. 184
4.2.1 Afstoten en verduurzamen gemeentelijk vastgoed Blz. 185
Sturen op toekomstbestendig gemeentelijk vastgoed Blz. 186
Financiële afwijkingen Blz. 187
Toelichting Blz. 188
4.3 Kerntaak: Omgevingsvisie Blz. 189
Wat willen we bereiken? Blz. 190
4.3.1 Zorg dragen voor een vloeiende implementatie omgevingswet Blz. 191
Implementeren digitaliseringstraject Blz. 192
Opstellen omgevingsverordening Blz. 193
Opstellen Omgevingsvisie Blz. 194
Verzorgen van opleiding en kennisontwikkeling Blz. 195
Financiële afwijkingen Blz. 196
Toelichting Blz. 197
Voortgang programma 4 Blz. 198
Wat mag het kosten? Blz. 199
Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering Blz. 200
5.1 Kerntaak: Openbare orde en veiligheid Blz. 201
Omschrijving Blz. 202
Wat willen we bereiken? Blz. 203
5.1.1 Goede organisatie fysieke veiligheid Blz. 204
Veiligheidsregio Blz. 205
5.1.2 Integriteit en ondermijning Blz. 206
Aanpak ondermijning Blz. 207
5.1.3 Veilige woon-, verblijf- en werkomgeving Blz. 208
Investeren in een veilige woon-, verblijf- en werkomgeving Blz. 209
5.1.4 Veiligheid van evenementen en bedrijvigheid Blz. 210
Investeren in Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 211
Financiële afwijkingen Blz. 212
Toelichting Blz. 213
5.2 Kerntaak: Identiteit & Samenwerking Blz. 214
Omschrijving Blz. 215
Wat willen we bereiken? Blz. 216
5.2.1 Versterken identiteit Eijsden-Margraten: ‘’Dichtbij het Leven’’ en Cittaslow Blz. 217
Versterken DNA Eijsden-Margraten Blz. 218
5.2.2 Versterken samenwerken Blz. 219
De samenwerkingsagenda Blz. 220
5.2.3 Verbonden partijen Blz. 221
Vergroten regie op verbonden partijen Blz. 222
5.3 Kerntaak: Bestuur & Dienstverlening Blz. 223
Omschrijving Blz. 224
Wat willen we bereiken? Blz. 225
5.3.1 Bestuurlijk ambtelijk samenspel Blz. 226
Uitvoering geven aan de gezamenlijke agenda (ambtelijk-bestuurlijk) Blz. 227
5.3.2 Kwaliteit van het debat Blz. 228
Doorontwikkelen vergadermodel Blz. 229
5.3.3. Participatie als leidend principe Blz. 230
Uitvoering geven aan visie op burgerparticipatie Blz. 231
5.3.4 Eigentijdse dienstverlening Blz. 232
Implementeren dienstverlening "Dichtbij de mens" Blz. 233
5.3.5 Versterken rol raad Blz. 234
Uitvoeren raadsontwikkelprogramma Blz. 235
5.3.6 Integraal werken en besturen Blz. 236
Uitvoering geven aan integraal werken en besturen Blz. 237
Financiële afwijkingen Blz. 238
Toelichting Blz. 239
5.4 Kerntaak: Financiën & middelen Blz. 240
Omschrijving Blz. 241
Wat willen we bereiken? Blz. 242
5.4.1 De OZB stijgt niet meer dan de inflatie. Blz. 243
Ozb stijging blijft gelijk aan inflatiepercentage Blz. 244
5.4.2 Kostendekkendheid Blz. 245
Optimaliseren kostendekkendheid dienstverlening Blz. 246
5.4.3 Meerjarig sluitende begroting Blz. 247
Een meerjarige begroting structureel en reëel in evenwicht Blz. 248
5.4.4 Ondersteuning kaderstelling raad. Blz. 249
Vroegtijdig betrekken raad bij kaderstellende onderwerpen Blz. 250
5.4.5 Profijtbeginsel Blz. 251
Evaluatie modellen toepassen profijtbeginsel bij rioolheffing Blz. 252
5.4.6 Uitvoering geven aan financiële beleid. Blz. 253
voorgenomen financieel beleid: verantwoording afleggen Blz. 254
5.4.7 Verbetering sturingsinformatie Blz. 255
Stuurinformatie: verbetering P&C producten Blz. 256
Financiële afwijkingen Blz. 257
Toelichting Blz. 258
5.5 Kerntaak: Personeel Blz. 259
Omschrijving Blz. 260
Wat willen we bereiken? Blz. 261
5.5.1. Gericht mogelijke inzet personeel Blz. 262
Sturen op ontwikkeling en afbouw kosten Blz. 263
Voortgang programma 5 Blz. 264
Wat mag het kosten? Blz. 265
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap