Voorwoord 1e bestuursrapportage 2022

Voor u ligt de 1e bestuursrapportage (1e Burap) van het jaar 2022. Deze 1e Burap geeft een weergave van de voortgang rondom de voorgenomen werkzaamheden die vastgelegd zijn in de meerjarenbegroting 2022 tot en met 2025. Op het moment van schrijven van deze 1e Burap merken wij dat de samenleving na corona weer op gang is gekomen en activiteiten volop plaatsvinden. Zoals afgesproken in het verbetervoorstel P&C rapporteren wij per programma de voortgang op hoofdlijnen zodat u wordt meegenomen in de belangrijkste ontwikkelingen per programma.

 

Financiële analyse

In de meerjarenbegroting 2022-2025 hebben wij ingezet op duurzame financiën, te weten een structureel sluitende meerjarenbegroting.  Hierbij hebben wij aangegeven de ontwikkelingen in het Sociaal Domein en de uitkomsten van de herverdeling van het gemeentefonds nauwlettend te volgen.

Vanuit het Rijk is er dit jaar een speciale maartbrief opgesteld om duidelijkheid te verschaffen t.a.v. een aantal ontwikkelingen:

  1. Vanaf 1-1-2023 wordt de herverdeling van het gemeentefonds ingevoerd. Dit gebeurd echter wel met een ingroeiscenario van € 7,50 in 2023, naar € 22,50 in 2024 en naar maximaal € 37,50. Voor Eijsden-Margraten heeft dit een positief effect op de omvang van de Algemene Uitkering. De meicirculaire zal definitief inzicht geven op we mogen rekenen op het maximale bedrag van € 37,50 in 2025.
  2. De in het regeerakkoord opgenomen bezuinigingen t.a.v. de Jeugdzorg zullen niet langer bij de gemeente worden gehaald. 
  3. De verwachte bijstelling van de Algemene Uitkering over 2022 bedraagt volgens de maartbrief € 509.660. De meicirculaire zal definitief uitsluitsel geven over de exacte bijstelling. 
  4. Voor Eijsden-Margraten geldt een bijdrage voor de Energietoeslag van € 458.000.
  5. Voor het jaar 2026 is een flinke daling van de Algemene Uitkering waar te nemen. Het rijk dient nog duidelijkheid te verschaffen over de financieringssystematiek vanaf 2026 en verder.  

 

Oekraïne crisis

Op dit moment werkt het kabinet samen met partners binnen en buiten de Rijksoverheid aan financiering van de opvanglocaties in gemeenten. Hierover zal separaat worden gecommuniceerd. Uitgangspunt daarbij is dat het kabinet van rijkswege de kosten die gemaakt zullen worden door gemeenten integraal zal vergoeden. De gemaakte kosten zijn in afwachting van deze compensatie van het Rijk geparkeerd en niet in de lasten verantwoord. Middels diverse raadsinformatiebrieven bent u reeds,  en zult u geïnformeerd blijven over de opvang Oekraïense Vluchtelingen. 

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse

De 1e Burap sluiten wij af met een positieve bijstelling van  € 68.069 voor 2022.  De bijgestelde begroting 2022 komt hierdoor uit op een positief saldo van € 228.180. De financiële recapitulatie ziet er als volgt uit. Voor een toelichting van de mutatie wordt verwezen naar de afzonderlijke programma's.

Programma Bedrag Voordeel/Nadeel
SALDO BEGROTING 2022 NA WIJZIGING € 160.111 Voordeel
Programma 1: Mens & Samenleving
1.1 Sociaal Domein -€ 150.000 Nadeel
1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen -€ 72.536 Nadeel
Programma 2: Landschap & Natuur
2.3 Economie, recreatie en toerisme -€ 13.224 Nadeel
Programma 3: Klimaat & Energie
3.0 Duurzaamheid -€ 25.200 nadeel
3.1 Afval, water en milieu -€ 9.500 Nadeel
Programma 4: Wonen & Mobiliteit
4.1 Mobiliteit en Verkeer -€ 28.000 Nadeel
4.2 Vastgoed € 2.782 Voordeel
4.3 Omgevingsvisie € 10.582 Voordeel
Programma 5 : Bestuur & Bedrijfsvoering
5.1 Openbare orde en veiligheid -€ 20.000 Nadeel
5.3 Bestuur en Dienstverlening -€ 46.245 Nadeel
5.4 Financiën & Middelen € 419.410 Voordeel
Totaal mutaties 1e burap € 68.069 Voordeel
NIEUW SALDO BEGROTING 2022 € 228.180 Voordeel

Toelichting op de belangrijkste mutaties in de 1e Burap 2022:

Programma 1 

Ten aanzien van Jeugdzorg wordt er in de eerste Burap 2022 slechts voor 1 autonome ontwikkeling bijgeraamd zijnde de maatwerkvoorzieningen bij Jeugd. In 2021 is hier een forse stijging op geweest waarvan wij verwachten dat deze ook zal doorzetten in 2022. 

Bij vitale inwoners en gemeenschappen wordt bijgeraamd voor de bijdrage Gr leerplicht € 27.000, opstellen meerjarig integraal huisvestingsplan € 26.000, en middelen afgezonderd voor gastouderopvang (€ 6.000) en "Jeugd aan Zet" (€ 10.000)  waarvoor wij specifieke gelden ontvangen.

Programma 2 

Binnen programma 2 wordt € 13.000 bijgeraamd voor het meerjaren convenant van visit Zuid-Limburg.

Programma 3

Het meetsysteem luchtkwaliteit is i.t.t. de planning pas in Q2 2022 geïnstalleerd. Hierdoor zijn de lasten in 2021 vrijgevallen en dienen deze in 2022 te worden bijgeraamd voor € 25.000. Tevens wordt € 10.000 bijgeraamd voor het actualiseren van de nota bodembeheer.

Programma 4

Binnen Mobiliteit en Verkeer wordt € 28.000 bijgeraamd i.h.k.v. 4 jarige gebiedsaanpak Smart Mobility en € 11.000 afgeraamd vanwege het aandeel van de gemeente E-M in het positieve resultaat van het Gegevenshuis.

Programma 5

Voor de verplichte implementatie en audit Wet Politiegegevens wordt € 20.000 bijgeraamd.

Binnen dienstverlening wordt een CCD scanner aangeschaft ter verificatie van documenten (€6.000).

Als vervolg op het feitenonderzoek IKL is een project opgestart verbeteren Bedrijfsvoering (€ 40.000).

Als gevolg van de verhoogde dreiging van cyberaanvallen t.a.v. kwetsbare overheidsdiensten hebben we maatregelen getroffen om onze bedrijfscontinuïteit te waarborgen (€ 28.000).

De implementatie van een nieuwe applicatie binnen het Sociaal Domein leidt tot meerkosten van € 35.000.