Sitemap

Sitemap

1e Bestuursrapportage 2021 Blz. 1  
Programma Blz. 2  
Voorwoord 1e bestuursrapportage 2021 Blz. 3  
Voorwoord begroting 2020-2023 Blz. 4  
Financiële tabel Blz. 5  
Algemene reserve Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
leeswijzer Blz. 9  
Programma 1: Mens & Samenleving Blz. 10  
Omschrijving Blz. 11  
Voortgang programma 1 Blz. 12  
1.0 Prioritair thema: Lifestyle Blz. 13  
Omschrijving Blz. 14  
Wat willen we bereiken? Blz. 15  
1.0.1 Bevorderen van positieve gezondheid gericht op bewegen, vitaliteit en participeren Blz. 16  
Breed palet activiteiten Blz. 17  
Burgerinitiatieven Blz. 18  
Gevarieerde hulp en ondersteuning Blz. 19  
Inzet buurtcoach Blz. 20  
Meedoen inwoners Blz. 21  
Participatiecoach Blz. 22  
Project eenzaamheid Blz. 23  
Sportakkoord Blz. 24  
1.0.2 Stimuleren lokale voedsel economie Blz. 25  
Faciliteren lokale voedselketens Blz. 26  
Realiseren belevingscentrum Blz. 27  
Stimuleren burgeractivatie Blz. 28  
1.0.3 Stimuleren van bewuste productie en consumptie Blz. 29  
Bijdrage leveren aan meervoudige waardecreatie van lokale ondernemers Blz. 30  
Investeren in bewustwording Blz. 31  
1.1 Kerntaak: Sociaal Domein Blz. 32  
Omschrijving Blz. 33  
Wat willen we bereiken? Blz. 34  
1.1.1 Budgettair neutrale uitvoering Wmo, Participatiewet en Jeugdwet Blz. 35  
Begeleiding WMO Blz. 36  
Leerlingenvervoer Blz. 37  
Mantelzorgcompliment Blz. 38  
Omnibuzz Blz. 39  
SZMH Blz. 40  
1.1.2 Ondersteunen kwetsbare inwoners Blz. 41  
Informele zorg Blz. 42  
Maatwerkvoorzieningen Blz. 43  
Participatiecoach Blz. 44  
Realiseren levensloopbestendige woningen Blz. 45  
1.1.3 Maatschappelijke vraagstukken Blz. 46  
Actieplan Jeugd Blz. 47  
Subsidie afspraken welzijnsinstellingen Blz. 48  
1.1.4 Eigen kracht van onze inwoners Blz. 49  
Resultaat gerichte afspraken professionele instellingen Blz. 50  
Vernieuwen aanpak informele zorg Blz. 51  
Financiële afwijkingen Blz. 52  
Toelichting Blz. 53  
1.2 Kerntaak: Vitale inwoners en gemeenschappen Blz. 54  
Omschrijving Blz. 55  
Wat willen we bereiken? Blz. 56  
1.2.1 Eigen verantwoordelijkheid Blz. 57  
Inzetten op eigen verantwoordelijkheid Blz. 58  
Participatiecoach Blz. 59  
1.2.2 Gelijke kansen inwoners om mee te doen in de samenleving Blz. 60  
Clientondersteuning Blz. 61  
Inkomen en maatschappelijke participatie Blz. 62  
Maatwerkvoorzieningen Blz. 63  
Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 64  
1.2.3 Gelijke kansen inwoners op ontwikkelen talent en gezond/veilig leven Blz. 65  
Investeren in gelijke kansen voor iedereen Blz. 66  
1.2.4 Kwaliteit accommodaties Blz. 67  
Kwaliteit gemeentelijke accommodaties Blz. 68  
Financiële afwijkingen Blz. 69  
Toelichting Blz. 70  
1.3 Kerntaak: Culturele identiteit Blz. 71  
Omschrijving Blz. 72  
Wat willen we bereiken? Blz. 73  
1.3.1 Behoud kernkwaliteiten fysieke leefomgeving Blz. 74  
Behoud en bescherming monumenten, historische kernen en buitengebied Blz. 75  
1.3.2. Versterken Cultureel erfgoed Blz. 76  
Het cultureel erfgoed blijft zichtbaar en wordt meer beleefd Blz. 77  
1.3.3 Rekening houden met gebouwd erfgoed Blz. 78  
Erfgoed verankerd in ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 79  
Wat mag het kosten Programma 1: Mens & Samenleving Blz. 80  
Programma 2: Landschap & Natuur Blz. 81  
Omschrijving Blz. 82  
Voortgang programma 2 Blz. 83  
2.0 Prioritair thema: Landschap en landbouw Blz. 84  
Omschrijving Blz. 85  
Wat willen we bereiken? Blz. 86  
2.0.1 Behoud van een agrarische sector voor de toekomst Blz. 87  
Actieve transitieaanpak Landbouw Blz. 88  
2.02 Versterken van het landschap door inzetten vergroeningsoffensief Blz. 89  
Faciliteren IKL jaarprogramma Blz. 90  
Faciliteren stichting ''Limburg Bloeit Op'' Blz. 91  
Stimuleren bewustwording Blz. 92  
Uitvoeren Bomenplan Blz. 93  
Financiële afwijkingen Blz. 94  
Toelichting Blz. 95  
2.1 Kerntaak: Buitengewoon Buitengebied Blz. 96  
Omschrijving Blz. 97  
Wat willen we bereiken? Blz. 98  
2.1.1 Borgen van de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap Blz. 99  
Borgen kwaliteiten Zuid-Limburgs Landschap Blz. 100  
2.1.2 Een duurzaam renderend Landschap Blz. 101  
Uitvoering geven aan Visie VTE ZL Blz. 102  
2.2 Kerntaak: Openbare ruimte Blz. 103  
Omschrijving Blz. 104  
Wat willen we bereiken? Blz. 105  
2.2.1 Kwalitatieve openbare ruimte Blz. 106  
Bevorderen Burgerparticipatie: we bieden ruimte voor participatie van inwoners voor het groenbeheer Blz. 107  
De basis op orde: we continueren het groenonderhoud op kwaliteitsniveau B Blz. 108  
Openbare ruimte als visitekaartje behouden Blz. 109  
Versterken groenstructuren: aanplant bomen en bossages Blz. 110  
2.3 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme Blz. 111  
Omschrijving Blz. 112  
Wat willen we bereiken? Blz. 113  
2.3.1 Gezond lokaal ondernemersklimaat Blz. 114  
Faciliteren en bevorderen van kennisuitwisseling Blz. 115  
2.3.2 Balans tussen toeristische bedrijvigheid en belang inwoners Blz. 116  
Een gezonde balans tussen toerisme en leefbaarheid nastreven Blz. 117  
2.3.3 Balans tussen sportevenementen en belang inwoners Blz. 118  
Terughoudend faciliteren van grootschalige sportevenementen Blz. 119  
2.3.4 Eijsden-Margraten op de kaart zetten Blz. 120  
Optimaliseren en promoten fiets- en wandelvoorzieningen Blz. 121  
Financiële afwijking Blz. 122  
Toelichting Blz. 123  
Wat mag het kosten Programma 2: Landschap & Natuur Blz. 124  
Programma 3: Klimaat & Energie Blz. 125  
Omschrijving Blz. 126  
Voortgang Programma 3 Blz. 127  
3.0 Prioritair thema: Duurzaamheid Blz. 128  
Omschrijving Blz. 129  
Wat willen we bereiken? Blz. 130  
3.01 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven Blz. 131  
Communiceren, informeren en participeren Blz. 132  
Continueren project ''Zorgeloos Zonnepanelen'' Blz. 133  
Evalueren en bepalen vervolgtraject Project ''Dubbel Duurzaam'' Blz. 134  
Invulling geven aan Regionale Energie Strategie (RES) Blz. 135  
Opstellen Transitievisie Warmte Blz. 136  
Realiseren laadpaleninfrastructuur Blz. 137  
Uitrollen project ''Plus je Huis'' Blz. 138  
Uitvoering geven aan Klimaatstresstest Blz. 139  
Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed Blz. 140  
3.1 Kerntaak: afval, water en milieu Blz. 141  
Omschrijving Blz. 142  
Wat willen we bereiken? Blz. 143  
3.1.1 Stimuleren afvalpreventie Blz. 144  
Opstellen en uitvoering geven aan een nieuw afvalbeheerplan 2021 - 2025 Blz. 145  
3.1.2 Beperken milieu-, lucht- en geluidsvervuiling Blz. 146  
Aanpak geluidsoverlast Blz. 147  
Aanpak overlast bedrijven Blz. 148  
Aanpak stookoverlast Blz. 149  
3.1.3 Zorgdragen voor toekomstbestendige watersystemen Blz. 150  
Duurzaam omgaan met water Blz. 151  
Financiële afwijking Blz. 152  
Toelichting Blz. 153  
Wat mag het kosten Programma 3: Klimaat & Energie Blz. 154  
Programma 4: Wonen & Mobiliteit Blz. 155  
Omschrijving Blz. 156  
Voortgang programma 4 Blz. 157  
4.0 Prioritair thema: Wonen Blz. 158  
Omschrijving Blz. 159  
Wat willen we bereiken? Blz. 160  
4.01 Realiseren woningbouwplannen Blz. 161  
Realiseren gebiedsontwikkelingen en uitbreidingsplannen Blz. 162  
4.02 Transformeren woningmarkt Blz. 163  
Stimuleren en faciliteren transformatie-opgave bestaande woningmarkt Blz. 164  
4.03 Herinvullen van leegstand en leegkomende gebouwen Blz. 165  
Stimuleren en faciliteren herinvullen van leegstaande gebouwen. Blz. 166  
4.04 Afspraken met partners in de woningmarkt Blz. 167  
Afspraken maken met Provincie Limburg Blz. 168  
Monitoren Woningvoorraad Blz. 169  
Prestatieafspraken maken met plaatselijk werkende woningcorporaties Blz. 170  
4.05 Stimuleringsmaatregelen voor starters Blz. 171  
Inzetten stimuleringsmaatregelen voor starters Blz. 172  
4.1 Kerntaak: Mobiliteit & verkeer Blz. 173  
Omschrijving Blz. 174  
Wat willen we bereiken? Blz. 175  
4.1.1 Veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen. Blz. 176  
Realiseren van veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen Blz. 177  
4.1.2 Optimale verbindingen tussen kernen Blz. 178  
Verkennen mogelijkheden tot optimaliseren Openbaar Vervoer Blz. 179  
4.1.3 Verminderen verkeers- en parkeeroverlast, vergroten verkeersveiligheid. Blz. 180  
Monitoren en aanpakken snelheids- en parkeeroverlast Blz. 181  
4.1.4 Verbeteren infrastructuur fietsers en wandelaars. Blz. 182  
Investeren in kwaliteitsverbetering fiets- en wandelroutes Blz. 183  
4.2 Kerntaak: Vastgoed Blz. 184  
Wat willen we bereiken? Blz. 185  
4.2.1 Afstoten en verduurzamen gemeentelijk vastgoed Blz. 186  
Sturen op toekomstbestendig gemeentelijk vastgoed Blz. 187  
Financiële afwijking Blz. 188  
Toelichting Blz. 189  
4.3 Kerntaak: Omgevingsvisie Blz. 190  
Wat willen we bereiken? Blz. 191  
4.3.1 Zorg dragen voor een vloeiende implementatie omgevingswet Blz. 192  
Implementeren digitaliseringstraject Blz. 193  
Opstellen omgevingsverordening Blz. 194  
Opstellen Omgevingsvisie Blz. 195  
Verzorgen van opleiding en kennisontwikkeling Blz. 196  
Wat mag het kosten Programma 4: Wonen & Mobiliteit Blz. 197  
Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering Blz. 198  
Omschrijving Blz. 199  
Voortgang programma 5 Blz. 200  
5.1 Kerntaak: Openbare orde en veiligheid Blz. 201  
Omschrijving Blz. 202  
Wat willen we bereiken? Blz. 203  
5.1.1 Goede organisatie fysieke veiligheid Blz. 204  
Veiligheidsregio Blz. 205  
5.1.2 Integriteit en ondermijning Blz. 206  
Aanpak ondermijning Blz. 207  
5.1.3 Veilige woon-, verblijf- en werkomgeving Blz. 208  
Investeren in een veilige woon-, verblijf- en werkomgeving Blz. 209  
5.1.4 Veiligheid van evenementen en bedrijvigheid Blz. 210  
Investeren in Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 211  
5.2 Kerntaak: Identiteit & Samenwerking Blz. 212  
Omschrijving Blz. 213  
Wat willen we bereiken? Blz. 214  
5.2.1 Versterken identiteit Eijsden-Margraten: ‘’Dichtbij het Leven’’ en Cittaslow Blz. 215  
Versterken DNA Eijsden-Margraten Blz. 216  
5.2.2 Versterken samenwerken Blz. 217  
De samenwerkingsagenda Blz. 218  
5.2.3 Verbonden partijen Blz. 219  
Vergroten regie op verbonden partijen Blz. 220  
5.3 Kerntaak: Bestuur & Dienstverlening Blz. 221  
Omschrijving Blz. 222  
Wat willen we bereiken? Blz. 223  
5.3.1 Bestuurlijk ambtelijk samenspel Blz. 224  
Uitvoering geven aan de gezamenlijke agenda (ambtelijk-bestuurlijk) Blz. 225  
5.3.2 Kwaliteit van het debat Blz. 226  
Doorontwikkelen vergadermodel Blz. 227  
5.3.3. Participatie als leidend principe Blz. 228  
Uitvoering geven aan visie op burgerparticipatie Blz. 229  
5.3.4 Eigentijdse dienstverlening Blz. 230  
Implementeren dienstverlening "Dichtbij de mens" Blz. 231  
5.3.5 Versterken rol raad Blz. 232  
Uitvoeren raadsontwikkelprogramma Blz. 233  
5.3.6 Integraal werken en besturen Blz. 234  
Uitvoering geven aan integraal werken en besturen Blz. 235  
Financiële afwijking Blz. 236  
Toelichting Blz. 237  
5.4 Kerntaak: Financiën & middelen Blz. 238  
Omschrijving Blz. 239  
Wat willen we bereiken? Blz. 240  
5.4.1 De OZB stijgt niet meer dan de inflatie. Blz. 241  
Ozb stijgt vanaf 2022 meer dan de inflatie vanwege negatieve effecten herverdeling gemeentefonds Blz. 242  
5.4.2 Kostendekkendheid Blz. 243  
Optimaliseren kostendekkendheid dienstverlening Blz. 244  
5.4.3 Meerjarig sluitende begroting Blz. 245  
Een meerjarige begroting structureel en reëel in evenwicht Blz. 246  
5.4.4 Ondersteuning kaderstelling raad. Blz. 247  
Vroegtijdig betrekken raad bij kaderstellende onderwerpen Blz. 248  
5.4.5 Profijtbeginsel Blz. 249  
Evaluatie modellen toepassen profijtbeginsel bij rioolheffing Blz. 250  
5.4.6 Uitvoering geven aan financiële beleid. Blz. 251  
voorgenomen financieel beleid: verantwoording afleggen Blz. 252  
5.4.7 Verbetering sturingsinformatie Blz. 253  
Stuurinformatie: verbetering P&C producten Blz. 254  
Financiële afwijking Blz. 255  
Toelichting Blz. 256  
5.5 Kerntaak: Personeel Blz. 257  
Omschrijving Blz. 258  
Wat willen we bereiken? Blz. 259  
5.5.1. Gericht mogelijke inzet personeel Blz. 260  
Sturen op ontwikkeling en afbouw kosten Blz. 261  
Wat mag het kosten Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering Blz. 262  
Publicatiedatum: 09-06-2021

Inhoud