Sitemap

Sitemap

1e Bestuursrapportage 2021 Blz. 1  
Programma Blz. 2  
Activiteiten Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Voorwoord 1e bestuursrapportage 2021 Blz. 7  
Voorwoord 1e bestuursrapportage 2021 Blz. 8  
Financiële tabel Blz. 9  
Algemene reserve Blz. 10  
Leeswijzer Blz. 11  
Leeswijzer Blz. 12  
Financiële afwijkingen - bijlagen Blz. 13  
Programma 1: Mens & Samenleving Blz. 14  
Omschrijving Blz. 15  
Voortgang programma 1 Blz. 16  
1.0 Prioritair thema: Lifestyle Blz. 17  
Omschrijving Blz. 18  
Wat willen we bereiken? Blz. 19  
1.0.1 Bevorderen van positieve gezondheid gericht op bewegen, vitaliteit en participeren Blz. 20  
Breed palet activiteiten Blz. 21  
Burgerinitiatieven Blz. 22  
Gevarieerde hulp en ondersteuning Blz. 23  
Inzet buurtcoach Blz. 24  
Meedoen inwoners Blz. 25  
Participatiecoach Blz. 26  
Project eenzaamheid Blz. 27  
Sportakkoord Blz. 28  
1.0.2 Stimuleren lokale voedsel economie Blz. 29  
Faciliteren lokale voedselketens Blz. 30  
Realiseren belevingscentrum Blz. 31  
Stimuleren burgeractivatie Blz. 32  
1.0.3 Stimuleren van bewuste productie en consumptie Blz. 33  
Bijdrage leveren aan meervoudige waardecreatie van lokale ondernemers Blz. 34  
Investeren in bewustwording Blz. 35  
1.1 Kerntaak: Sociaal Domein Blz. 36  
Omschrijving Blz. 37  
Wat willen we bereiken? Blz. 38  
1.1.1 Budgettair neutrale uitvoering Wmo, Participatiewet en Jeugdwet Blz. 39  
Begeleiding WMO Blz. 40  
Leerlingenvervoer Blz. 41  
Mantelzorgcompliment Blz. 42  
Omnibuzz Blz. 43  
SZMH Blz. 44  
1.1.2 Ondersteunen kwetsbare inwoners Blz. 45  
Informele zorg Blz. 46  
Maatwerkvoorzieningen Blz. 47  
Participatiecoach Blz. 48  
Realiseren levensloopbestendige woningen Blz. 49  
1.1.3 Maatschappelijke vraagstukken Blz. 50  
Actieplan Jeugd Blz. 51  
Subsidie afspraken welzijnsinstellingen Blz. 52  
1.1.4 Eigen kracht van onze inwoners Blz. 53  
Resultaat gerichte afspraken professionele instellingen Blz. 54  
Vernieuwen aanpak informele zorg Blz. 55  
Financiële afwijkingen Blz. 56  
Toelichting Blz. 57  
1.2 Kerntaak: Vitale inwoners en gemeenschappen Blz. 58  
Omschrijving Blz. 59  
Wat willen we bereiken? Blz. 60  
1.2.1 Eigen verantwoordelijkheid Blz. 61  
Inzetten op eigen verantwoordelijkheid Blz. 62  
Participatiecoach Blz. 63  
1.2.2 Gelijke kansen inwoners om mee te doen in de samenleving Blz. 64  
Clientondersteuning Blz. 65  
Inkomen en maatschappelijke participatie Blz. 66  
Maatwerkvoorzieningen Blz. 67  
Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 68  
1.2.3 Gelijke kansen inwoners op ontwikkelen talent en gezond/veilig leven Blz. 69  
Investeren in gelijke kansen voor iedereen Blz. 70  
1.2.4 Kwaliteit accommodaties Blz. 71  
Kwaliteit gemeentelijke accommodaties Blz. 72  
Financiële afwijkingen Blz. 73  
Toelichting Blz. 74  
1.3 Kerntaak: Culturele identiteit Blz. 75  
Omschrijving Blz. 76  
Wat willen we bereiken? Blz. 77  
1.3.1 Behoud kernkwaliteiten fysieke leefomgeving Blz. 78  
Behoud en bescherming monumenten, historische kernen en buitengebied Blz. 79  
1.3.2. Versterken Cultureel erfgoed Blz. 80  
Het cultureel erfgoed blijft zichtbaar en wordt meer beleefd Blz. 81  
1.3.3 Rekening houden met gebouwd erfgoed Blz. 82  
Erfgoed verankerd in ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 83  
Wat mag het kosten Programma 1: Mens & Samenleving Blz. 84  
Programma 2: Landschap & Natuur Blz. 85  
Omschrijving Blz. 86  
Voortgang programma 2 Blz. 87  
2.0 Prioritair thema: Landschap en landbouw Blz. 88  
Omschrijving Blz. 89  
Wat willen we bereiken? Blz. 90  
2.0.1 Behoud van een agrarische sector voor de toekomst Blz. 91  
Actieve transitieaanpak Landbouw Blz. 92  
2.02 Versterken van het landschap door inzetten vergroeningsoffensief Blz. 93  
Faciliteren IKL jaarprogramma Blz. 94  
Faciliteren stichting ''Limburg Bloeit Op'' Blz. 95  
Stimuleren bewustwording Blz. 96  
Uitvoeren Bomenplan Blz. 97  
Financiële afwijkingen Blz. 98  
Toelichting Blz. 99  
2.1 Kerntaak: Buitengewoon Buitengebied Blz. 100  
Omschrijving Blz. 101  
Wat willen we bereiken? Blz. 102  
2.1.1 Borgen van de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap Blz. 103  
Borgen kwaliteiten Zuid-Limburgs Landschap Blz. 104  
2.1.2 Een duurzaam renderend Landschap Blz. 105  
Uitvoering geven aan Visie VTE ZL Blz. 106  
2.2 Kerntaak: Openbare ruimte Blz. 107  
Omschrijving Blz. 108  
Wat willen we bereiken? Blz. 109  
2.2.1 Kwalitatieve openbare ruimte Blz. 110  
Bevorderen Burgerparticipatie: we bieden ruimte voor participatie van inwoners voor het groenbeheer Blz. 111  
De basis op orde: we continueren het groenonderhoud op kwaliteitsniveau B Blz. 112  
Openbare ruimte als visitekaartje behouden Blz. 113  
Versterken groenstructuren: aanplant bomen en bossages Blz. 114  
2.3 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme Blz. 115  
Omschrijving Blz. 116  
Wat willen we bereiken? Blz. 117  
2.3.1 Gezond lokaal ondernemersklimaat Blz. 118  
Faciliteren en bevorderen van kennisuitwisseling Blz. 119  
2.3.2 Balans tussen toeristische bedrijvigheid en belang inwoners Blz. 120  
Een gezonde balans tussen toerisme en leefbaarheid nastreven Blz. 121  
2.3.3 Balans tussen sportevenementen en belang inwoners Blz. 122  
Terughoudend faciliteren van grootschalige sportevenementen Blz. 123  
2.3.4 Eijsden-Margraten op de kaart zetten Blz. 124  
Optimaliseren en promoten fiets- en wandelvoorzieningen Blz. 125  
Financiële afwijking Blz. 126  
Toelichting Blz. 127  
Wat mag het kosten Programma 2: Landschap & Natuur Blz. 128  
Programma 3: Klimaat & Energie Blz. 129  
Omschrijving Blz. 130  
Voortgang Programma 3 Blz. 131  
3.0 Prioritair thema: Duurzaamheid Blz. 132  
Omschrijving Blz. 133  
Wat willen we bereiken? Blz. 134  
3.01 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven Blz. 135  
Communiceren, informeren en participeren Blz. 136  
Continueren project ''Zorgeloos Zonnepanelen'' Blz. 137  
Evalueren en bepalen vervolgtraject Project ''Dubbel Duurzaam'' Blz. 138  
Invulling geven aan Regionale Energie Strategie (RES) Blz. 139  
Opstellen Transitievisie Warmte Blz. 140  
Realiseren laadpaleninfrastructuur Blz. 141  
Uitrollen project ''Plus je Huis'' Blz. 142  
Uitvoering geven aan Klimaatstresstest Blz. 143  
Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed Blz. 144  
3.1 Kerntaak: afval, water en milieu Blz. 145  
Omschrijving Blz. 146  
Wat willen we bereiken? Blz. 147  
3.1.1 Stimuleren afvalpreventie Blz. 148  
Opstellen en uitvoering geven aan een nieuw afvalbeheerplan 2021 - 2025 Blz. 149  
3.1.2 Beperken milieu-, lucht- en geluidsvervuiling Blz. 150  
Aanpak geluidsoverlast Blz. 151  
Aanpak overlast bedrijven Blz. 152  
Aanpak stookoverlast Blz. 153  
3.1.3 Zorgdragen voor toekomstbestendige watersystemen Blz. 154  
Duurzaam omgaan met water Blz. 155  
Financiële afwijking Blz. 156  
Toelichting Blz. 157  
Wat mag het kosten Programma 3: Klimaat & Energie Blz. 158  
Programma 4: Wonen & Mobiliteit Blz. 159  
Omschrijving Blz. 160  
Voortgang programma 4 Blz. 161  
4.0 Prioritair thema: Wonen Blz. 162  
Omschrijving Blz. 163  
Wat willen we bereiken? Blz. 164  
4.01 Realiseren woningbouwplannen Blz. 165  
Realiseren gebiedsontwikkelingen en uitbreidingsplannen Blz. 166  
4.02 Transformeren woningmarkt Blz. 167  
Stimuleren en faciliteren transformatie-opgave bestaande woningmarkt Blz. 168  
4.03 Herinvullen van leegstand en leegkomende gebouwen Blz. 169  
Stimuleren en faciliteren herinvullen van leegstaande gebouwen. Blz. 170  
4.04 Afspraken met partners in de woningmarkt Blz. 171  
Afspraken maken met Provincie Limburg Blz. 172  
Monitoren Woningvoorraad Blz. 173  
Prestatieafspraken maken met plaatselijk werkende woningcorporaties Blz. 174  
4.05 Stimuleringsmaatregelen voor starters Blz. 175  
Inzetten stimuleringsmaatregelen voor starters Blz. 176  
4.1 Kerntaak: Mobiliteit & verkeer Blz. 177  
Omschrijving Blz. 178  
Wat willen we bereiken? Blz. 179  
4.1.1 Veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen. Blz. 180  
Realiseren van veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen Blz. 181  
4.1.2 Optimale verbindingen tussen kernen Blz. 182  
Verkennen mogelijkheden tot optimaliseren Openbaar Vervoer Blz. 183  
4.1.3 Verminderen verkeers- en parkeeroverlast, vergroten verkeersveiligheid. Blz. 184  
Monitoren en aanpakken snelheids- en parkeeroverlast Blz. 185  
4.1.4 Verbeteren infrastructuur fietsers en wandelaars. Blz. 186  
Investeren in kwaliteitsverbetering fiets- en wandelroutes Blz. 187  
4.2 Kerntaak: Vastgoed Blz. 188  
Wat willen we bereiken? Blz. 189  
4.2.1 Afstoten en verduurzamen gemeentelijk vastgoed Blz. 190  
Sturen op toekomstbestendig gemeentelijk vastgoed Blz. 191  
Financiële afwijking Blz. 192  
Toelichting Blz. 193  
4.3 Kerntaak: Omgevingsvisie Blz. 194  
Wat willen we bereiken? Blz. 195  
4.3.1 Zorg dragen voor een vloeiende implementatie omgevingswet Blz. 196  
Implementeren digitaliseringstraject Blz. 197  
Opstellen omgevingsverordening Blz. 198  
Opstellen Omgevingsvisie Blz. 199  
Verzorgen van opleiding en kennisontwikkeling Blz. 200  
Wat mag het kosten Programma 4: Wonen & Mobiliteit Blz. 201  
Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering Blz. 202  
Omschrijving Blz. 203  
Voortgang programma 5 Blz. 204  
5.1 Kerntaak: Openbare orde en veiligheid Blz. 205  
Omschrijving Blz. 206  
Wat willen we bereiken? Blz. 207  
5.1.1 Goede organisatie fysieke veiligheid Blz. 208  
Veiligheidsregio Blz. 209  
5.1.2 Integriteit en ondermijning Blz. 210  
Aanpak ondermijning Blz. 211  
5.1.3 Veilige woon-, verblijf- en werkomgeving Blz. 212  
Investeren in een veilige woon-, verblijf- en werkomgeving Blz. 213  
5.1.4 Veiligheid van evenementen en bedrijvigheid Blz. 214  
Investeren in Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 215  
5.2 Kerntaak: Identiteit & Samenwerking Blz. 216  
Omschrijving Blz. 217  
Wat willen we bereiken? Blz. 218  
5.2.1 Versterken identiteit Eijsden-Margraten: ‘’Dichtbij het Leven’’ en Cittaslow Blz. 219  
Versterken DNA Eijsden-Margraten Blz. 220  
5.2.2 Versterken samenwerken Blz. 221  
De samenwerkingsagenda Blz. 222  
5.2.3 Verbonden partijen Blz. 223  
Vergroten regie op verbonden partijen Blz. 224  
5.3 Kerntaak: Bestuur & Dienstverlening Blz. 225  
Omschrijving Blz. 226  
Wat willen we bereiken? Blz. 227  
5.3.1 Bestuurlijk ambtelijk samenspel Blz. 228  
Uitvoering geven aan de gezamenlijke agenda (ambtelijk-bestuurlijk) Blz. 229  
5.3.2 Kwaliteit van het debat Blz. 230  
Doorontwikkelen vergadermodel Blz. 231  
5.3.3. Participatie als leidend principe Blz. 232  
Uitvoering geven aan visie op burgerparticipatie Blz. 233  
5.3.4 Eigentijdse dienstverlening Blz. 234  
Implementeren dienstverlening "Dichtbij de mens" Blz. 235  
5.3.5 Versterken rol raad Blz. 236  
Uitvoeren raadsontwikkelprogramma Blz. 237  
5.3.6 Integraal werken en besturen Blz. 238  
Uitvoering geven aan integraal werken en besturen Blz. 239  
Financiële afwijking Blz. 240  
Toelichting Blz. 241  
5.4 Kerntaak: Financiën & middelen Blz. 242  
Omschrijving Blz. 243  
Wat willen we bereiken? Blz. 244  
5.4.1 De OZB stijgt niet meer dan de inflatie. Blz. 245  
Ozb stijgt vanaf 2022 meer dan de inflatie vanwege negatieve effecten herverdeling gemeentefonds Blz. 246  
5.4.2 Kostendekkendheid Blz. 247  
Optimaliseren kostendekkendheid dienstverlening Blz. 248  
5.4.3 Meerjarig sluitende begroting Blz. 249  
Een meerjarige begroting structureel en reëel in evenwicht Blz. 250  
5.4.4 Ondersteuning kaderstelling raad. Blz. 251  
Vroegtijdig betrekken raad bij kaderstellende onderwerpen Blz. 252  
5.4.5 Profijtbeginsel Blz. 253  
Evaluatie modellen toepassen profijtbeginsel bij rioolheffing Blz. 254  
5.4.6 Uitvoering geven aan financiële beleid. Blz. 255  
voorgenomen financieel beleid: verantwoording afleggen Blz. 256  
5.4.7 Verbetering sturingsinformatie Blz. 257  
Stuurinformatie: verbetering P&C producten Blz. 258  
Financiële afwijking Blz. 259  
Toelichting Blz. 260  
5.5 Kerntaak: Personeel Blz. 261  
Omschrijving Blz. 262  
Wat willen we bereiken? Blz. 263  
5.5.1. Gericht mogelijke inzet personeel Blz. 264  
Sturen op ontwikkeling en afbouw kosten Blz. 265  
Wat mag het kosten Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering Blz. 266