Sitemap

1e Bestuursrapportage 2021 Blz. 1
Programma Blz. 2
Voorwoord 1e bestuursrapportage 2021 Blz. 3
Voorwoord 1e bestuursrapportage 2021 Blz. 4
Financiële tabel Blz. 5
Algemene reserve Blz. 6
Leeswijzer Blz. 7
Leeswijzer Blz. 8
Financiële afwijkingen - bijlagen Blz. 9
Programma 1: Mens & Samenleving Blz. 10
Omschrijving Blz. 11
Voortgang programma 1 Blz. 12
1.0 Prioritair thema: Lifestyle Blz. 13
Omschrijving Blz. 14
Wat willen we bereiken? Blz. 15
1.0.1 Bevorderen van positieve gezondheid gericht op bewegen, vitaliteit en participeren Blz. 16
Breed palet activiteiten Blz. 17
Burgerinitiatieven Blz. 18
Gevarieerde hulp en ondersteuning Blz. 19
Inzet buurtcoach Blz. 20
Meedoen inwoners Blz. 21
Participatiecoach Blz. 22
Project eenzaamheid Blz. 23
Sportakkoord Blz. 24
1.0.2 Stimuleren lokale voedsel economie Blz. 25
Faciliteren lokale voedselketens Blz. 26
Realiseren belevingscentrum Blz. 27
Stimuleren burgeractivatie Blz. 28
1.0.3 Stimuleren van bewuste productie en consumptie Blz. 29
Bijdrage leveren aan meervoudige waardecreatie van lokale ondernemers Blz. 30
Investeren in bewustwording Blz. 31
1.1 Kerntaak: Sociaal Domein Blz. 32
Omschrijving Blz. 33
Wat willen we bereiken? Blz. 34
1.1.1 Budgettair neutrale uitvoering Wmo, Participatiewet en Jeugdwet Blz. 35
Begeleiding WMO Blz. 36
Leerlingenvervoer Blz. 37
Mantelzorgcompliment Blz. 38
Omnibuzz Blz. 39
SZMH Blz. 40
1.1.2 Ondersteunen kwetsbare inwoners Blz. 41
Informele zorg Blz. 42
Maatwerkvoorzieningen Blz. 43
Participatiecoach Blz. 44
Realiseren levensloopbestendige woningen Blz. 45
1.1.3 Maatschappelijke vraagstukken Blz. 46
Actieplan Jeugd Blz. 47
Subsidie afspraken welzijnsinstellingen Blz. 48
1.1.4 Eigen kracht van onze inwoners Blz. 49
Resultaat gerichte afspraken professionele instellingen Blz. 50
Vernieuwen aanpak informele zorg Blz. 51
Financiële afwijkingen Blz. 52
Toelichting Blz. 53
1.2 Kerntaak: Vitale inwoners en gemeenschappen Blz. 54
Omschrijving Blz. 55
Wat willen we bereiken? Blz. 56
1.2.1 Eigen verantwoordelijkheid Blz. 57
Inzetten op eigen verantwoordelijkheid Blz. 58
Participatiecoach Blz. 59
1.2.2 Gelijke kansen inwoners om mee te doen in de samenleving Blz. 60
Clientondersteuning Blz. 61
Inkomen en maatschappelijke participatie Blz. 62
Maatwerkvoorzieningen Blz. 63
Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 64
1.2.3 Gelijke kansen inwoners op ontwikkelen talent en gezond/veilig leven Blz. 65
Investeren in gelijke kansen voor iedereen Blz. 66
1.2.4 Kwaliteit accommodaties Blz. 67
Kwaliteit gemeentelijke accommodaties Blz. 68
Financiële afwijkingen Blz. 69
Toelichting Blz. 70
1.3 Kerntaak: Culturele identiteit Blz. 71
Omschrijving Blz. 72
Wat willen we bereiken? Blz. 73
1.3.1 Behoud kernkwaliteiten fysieke leefomgeving Blz. 74
Behoud en bescherming monumenten, historische kernen en buitengebied Blz. 75
1.3.2. Versterken Cultureel erfgoed Blz. 76
Het cultureel erfgoed blijft zichtbaar en wordt meer beleefd Blz. 77
1.3.3 Rekening houden met gebouwd erfgoed Blz. 78
Erfgoed verankerd in ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 79
Wat mag het kosten Programma 1: Mens & Samenleving Blz. 80
Programma 2: Landschap & Natuur Blz. 81
Omschrijving Blz. 82
Voortgang programma 2 Blz. 83
2.0 Prioritair thema: Landschap en landbouw Blz. 84
Omschrijving Blz. 85
Wat willen we bereiken? Blz. 86
2.0.1 Behoud van een agrarische sector voor de toekomst Blz. 87
Actieve transitieaanpak Landbouw Blz. 88
2.02 Versterken van het landschap door inzetten vergroeningsoffensief Blz. 89
Faciliteren IKL jaarprogramma Blz. 90
Faciliteren stichting ''Limburg Bloeit Op'' Blz. 91
Stimuleren bewustwording Blz. 92
Uitvoeren Bomenplan Blz. 93
Financiële afwijkingen Blz. 94
Toelichting Blz. 95
2.1 Kerntaak: Buitengewoon Buitengebied Blz. 96
Omschrijving Blz. 97
Wat willen we bereiken? Blz. 98
2.1.1 Borgen van de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap Blz. 99
Borgen kwaliteiten Zuid-Limburgs Landschap Blz. 100
2.1.2 Een duurzaam renderend Landschap Blz. 101
Uitvoering geven aan Visie VTE ZL Blz. 102
2.2 Kerntaak: Openbare ruimte Blz. 103
Omschrijving Blz. 104
Wat willen we bereiken? Blz. 105
2.2.1 Kwalitatieve openbare ruimte Blz. 106
Bevorderen Burgerparticipatie: we bieden ruimte voor participatie van inwoners voor het groenbeheer Blz. 107
De basis op orde: we continueren het groenonderhoud op kwaliteitsniveau B Blz. 108
Openbare ruimte als visitekaartje behouden Blz. 109
Versterken groenstructuren: aanplant bomen en bossages Blz. 110
2.3 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme Blz. 111
Omschrijving Blz. 112
Wat willen we bereiken? Blz. 113
2.3.1 Gezond lokaal ondernemersklimaat Blz. 114
Faciliteren en bevorderen van kennisuitwisseling Blz. 115
2.3.2 Balans tussen toeristische bedrijvigheid en belang inwoners Blz. 116
Een gezonde balans tussen toerisme en leefbaarheid nastreven Blz. 117
2.3.3 Balans tussen sportevenementen en belang inwoners Blz. 118
Terughoudend faciliteren van grootschalige sportevenementen Blz. 119
2.3.4 Eijsden-Margraten op de kaart zetten Blz. 120
Optimaliseren en promoten fiets- en wandelvoorzieningen Blz. 121
Financiële afwijking Blz. 122
Toelichting Blz. 123
Wat mag het kosten Programma 2: Landschap & Natuur Blz. 124
Programma 3: Klimaat & Energie Blz. 125
Omschrijving Blz. 126
Voortgang Programma 3 Blz. 127
3.0 Prioritair thema: Duurzaamheid Blz. 128
Omschrijving Blz. 129
Wat willen we bereiken? Blz. 130
3.01 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven Blz. 131
Communiceren, informeren en participeren Blz. 132
Continueren project ''Zorgeloos Zonnepanelen'' Blz. 133
Evalueren en bepalen vervolgtraject Project ''Dubbel Duurzaam'' Blz. 134
Invulling geven aan Regionale Energie Strategie (RES) Blz. 135
Opstellen Transitievisie Warmte Blz. 136
Realiseren laadpaleninfrastructuur Blz. 137
Uitrollen project ''Plus je Huis'' Blz. 138
Uitvoering geven aan Klimaatstresstest Blz. 139
Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed Blz. 140
3.1 Kerntaak: afval, water en milieu Blz. 141
Omschrijving Blz. 142
Wat willen we bereiken? Blz. 143
3.1.1 Stimuleren afvalpreventie Blz. 144
Opstellen en uitvoering geven aan een nieuw afvalbeheerplan 2021 - 2025 Blz. 145
3.1.2 Beperken milieu-, lucht- en geluidsvervuiling Blz. 146
Aanpak geluidsoverlast Blz. 147
Aanpak overlast bedrijven Blz. 148
Aanpak stookoverlast Blz. 149
3.1.3 Zorgdragen voor toekomstbestendige watersystemen Blz. 150
Duurzaam omgaan met water Blz. 151
Financiële afwijking Blz. 152
Toelichting Blz. 153
Wat mag het kosten Programma 3: Klimaat & Energie Blz. 154
Programma 4: Wonen & Mobiliteit Blz. 155
Omschrijving Blz. 156
Voortgang programma 4 Blz. 157
4.0 Prioritair thema: Wonen Blz. 158
Omschrijving Blz. 159
Wat willen we bereiken? Blz. 160
4.01 Realiseren woningbouwplannen Blz. 161
Realiseren gebiedsontwikkelingen en uitbreidingsplannen Blz. 162
4.02 Transformeren woningmarkt Blz. 163
Stimuleren en faciliteren transformatie-opgave bestaande woningmarkt Blz. 164
4.03 Herinvullen van leegstand en leegkomende gebouwen Blz. 165
Stimuleren en faciliteren herinvullen van leegstaande gebouwen. Blz. 166
4.04 Afspraken met partners in de woningmarkt Blz. 167
Afspraken maken met Provincie Limburg Blz. 168
Monitoren Woningvoorraad Blz. 169
Prestatieafspraken maken met plaatselijk werkende woningcorporaties Blz. 170
4.05 Stimuleringsmaatregelen voor starters Blz. 171
Inzetten stimuleringsmaatregelen voor starters Blz. 172
4.1 Kerntaak: Mobiliteit & verkeer Blz. 173
Omschrijving Blz. 174
Wat willen we bereiken? Blz. 175
4.1.1 Veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen. Blz. 176
Realiseren van veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen Blz. 177
4.1.2 Optimale verbindingen tussen kernen Blz. 178
Verkennen mogelijkheden tot optimaliseren Openbaar Vervoer Blz. 179
4.1.3 Verminderen verkeers- en parkeeroverlast, vergroten verkeersveiligheid. Blz. 180
Monitoren en aanpakken snelheids- en parkeeroverlast Blz. 181
4.1.4 Verbeteren infrastructuur fietsers en wandelaars. Blz. 182
Investeren in kwaliteitsverbetering fiets- en wandelroutes Blz. 183
4.2 Kerntaak: Vastgoed Blz. 184
Wat willen we bereiken? Blz. 185
4.2.1 Afstoten en verduurzamen gemeentelijk vastgoed Blz. 186
Sturen op toekomstbestendig gemeentelijk vastgoed Blz. 187
Financiële afwijking Blz. 188
Toelichting Blz. 189
4.3 Kerntaak: Omgevingsvisie Blz. 190
Wat willen we bereiken? Blz. 191
4.3.1 Zorg dragen voor een vloeiende implementatie omgevingswet Blz. 192
Implementeren digitaliseringstraject Blz. 193
Opstellen omgevingsverordening Blz. 194
Opstellen Omgevingsvisie Blz. 195
Verzorgen van opleiding en kennisontwikkeling Blz. 196
Wat mag het kosten Programma 4: Wonen & Mobiliteit Blz. 197
Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering Blz. 198
Omschrijving Blz. 199
Voortgang programma 5 Blz. 200
5.1 Kerntaak: Openbare orde en veiligheid Blz. 201
Omschrijving Blz. 202
Wat willen we bereiken? Blz. 203
5.1.1 Goede organisatie fysieke veiligheid Blz. 204
Veiligheidsregio Blz. 205
5.1.2 Integriteit en ondermijning Blz. 206
Aanpak ondermijning Blz. 207
5.1.3 Veilige woon-, verblijf- en werkomgeving Blz. 208
Investeren in een veilige woon-, verblijf- en werkomgeving Blz. 209
5.1.4 Veiligheid van evenementen en bedrijvigheid Blz. 210
Investeren in Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 211
5.2 Kerntaak: Identiteit & Samenwerking Blz. 212
Omschrijving Blz. 213
Wat willen we bereiken? Blz. 214
5.2.1 Versterken identiteit Eijsden-Margraten: ‘’Dichtbij het Leven’’ en Cittaslow Blz. 215
Versterken DNA Eijsden-Margraten Blz. 216
5.2.2 Versterken samenwerken Blz. 217
De samenwerkingsagenda Blz. 218
5.2.3 Verbonden partijen Blz. 219
Vergroten regie op verbonden partijen Blz. 220
5.3 Kerntaak: Bestuur & Dienstverlening Blz. 221
Omschrijving Blz. 222
Wat willen we bereiken? Blz. 223
5.3.1 Bestuurlijk ambtelijk samenspel Blz. 224
Uitvoering geven aan de gezamenlijke agenda (ambtelijk-bestuurlijk) Blz. 225
5.3.2 Kwaliteit van het debat Blz. 226
Doorontwikkelen vergadermodel Blz. 227
5.3.3. Participatie als leidend principe Blz. 228
Uitvoering geven aan visie op burgerparticipatie Blz. 229
5.3.4 Eigentijdse dienstverlening Blz. 230
Implementeren dienstverlening "Dichtbij de mens" Blz. 231
5.3.5 Versterken rol raad Blz. 232
Uitvoeren raadsontwikkelprogramma Blz. 233
5.3.6 Integraal werken en besturen Blz. 234
Uitvoering geven aan integraal werken en besturen Blz. 235
Financiële afwijking Blz. 236
Toelichting Blz. 237
5.4 Kerntaak: Financiën & middelen Blz. 238
Omschrijving Blz. 239
Wat willen we bereiken? Blz. 240
5.4.1 De OZB stijgt niet meer dan de inflatie. Blz. 241
Ozb stijging blijft gelijk aan inflatiepercentage Blz. 242
5.4.2 Kostendekkendheid Blz. 243
Optimaliseren kostendekkendheid dienstverlening Blz. 244
5.4.3 Meerjarig sluitende begroting Blz. 245
Een meerjarige begroting structureel en reëel in evenwicht Blz. 246
5.4.4 Ondersteuning kaderstelling raad. Blz. 247
Vroegtijdig betrekken raad bij kaderstellende onderwerpen Blz. 248
5.4.5 Profijtbeginsel Blz. 249
Evaluatie modellen toepassen profijtbeginsel bij rioolheffing Blz. 250
5.4.6 Uitvoering geven aan financiële beleid. Blz. 251
voorgenomen financieel beleid: verantwoording afleggen Blz. 252
5.4.7 Verbetering sturingsinformatie Blz. 253
Stuurinformatie: verbetering P&C producten Blz. 254
Financiële afwijking Blz. 255
Toelichting Blz. 256
5.5 Kerntaak: Personeel Blz. 257
Omschrijving Blz. 258
Wat willen we bereiken? Blz. 259
5.5.1. Gericht mogelijke inzet personeel Blz. 260
Sturen op ontwikkeling en afbouw kosten Blz. 261
Wat mag het kosten Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering Blz. 262
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap