Voorwoord 2e bestuursrapportage 2022

Voor u ligt de  2e bestuursrapportage (2e Burap) van het jaar 2022. Deze 2e Burap bevat alleen een voorstel en toelichting op financiële bijstellingen en een voorstel en toelichting op budgetoverhevelingen. Dit betekent dat in deze 2e bestuursrapportage alleen aandacht wordt besteed aan de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van de bij u reeds bekende " A3's" (overzicht van de financiële bijstellingen). Deze A3's treft u dan ook als bijlage bij de 2e bestuursrapportage aan.  In deze rapportage wordt volstaan met een recapitulatie van de financiële afwijkingen per programma.

De 2e Burap sluiten wij af met een negatieve bijstelling van € 87.247 voor 2022. Voorgesteld wordt dit saldo voorlopig te parkeren in afwachting  van het saldo van de jaarrekening 2022. Rekening houdend met het saldo van de 2e burap komt het saldo van de begroting uit op € 140.933 positief.  Wat opvalt is dat deze ombuiging  voornamelijk is gerealiseerd door incidentele mee- en tegenvallers. In de onderliggende programma's zijn de afwijkingen nader toegelicht.

Bij de analyses in de programma's is bij de bij- of aframingen een onderscheid gemaakt tussen autonoom, besluiten en bijstelling bestaand beleid. Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die op onze gemeente afkomen waarbij wij zelf geen invloed op kunnen uitoefenen. Besluiten zijn reeds door ons college genomen besluiten die nog formeel door de raad  bekrachtigd dienen te worden. Bijstelling bestaand beleid heeft betrekking bijgestelde prognoses op basis van gerealiseerde cq. nog te verwachten kosten.

De financiële recapitulatie ziet er als volgt uit:

TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2022
Programma 2022 2023 2024 2025 2026 Voordeel/nadeel
A. SALDO PRIMITIEVE BEGROTING 2022/2023 297.730 17.155 228.456 1.622.648 308.102 Voordeel
B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2021 -137.619 Nadeel
C. SALDO EERSTE BESTUURSRAPPOTAGE 2022 68.069 Voordeel
D. SALDO BEGROTING NA WIJZIGING (A+B+C) 228.180 17.155 228.456 1.622.648 308.102 Voordeel
E. AUTONOME ONTWIKKELINGEN
Programma 1: Mens & Samenleving -2.182.260 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Programma 2: Landschap & Natuur 0
Programma 3: Klimaat & Energie 0
Programma 4: Wonen & Mobiliteit -12.500
Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering 2.015.168 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
E. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN -179.592 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Nadeel
F. BESLUITEN
Programma 1: Mens & Samenleving 0
Programma 2: Landschap & Natuur -37.500
Programma 3: Klimaat & Energie -207.838
Programma 4: Wonen & Mobiliteit -331.978
Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering 15.644 -32.247 -32.247 -32.247 -32.247
F. TOTAAL BESLUITEN -561.672 -32.247 -32.247 -32.247 -32.247 Nadeel
G. BIJSTELLING BESTAAND BELEID
Programma 1: Mens & Samenleving -17.236
Programma 2: Landschap & Natuur 25.500
Programma 3: Klimaat & Energie 0
Programma 4: Wonen & Mobiliteit -172.377
Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering 818.130
G. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID 654.017 Voordeel
H. TOTAAL TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2022 (E+F+G) -87.247 -52.247 -52.247 -52.247 -52.247 Nadeel
I. NIEUW SALDO BEGROTING 2022 (D+H) 140.933 -35.092 176.209 1.570.401 255.855 Voordeel