Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering

Financiële analyse programma 5

Terug naar navigatie - Financiële analyse programma 5

 

 

 

Programma 5 Bestuur en Bedrijfsvoering
Onderwerp 2022 2023 2024 2025 I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
5.1 Openbare orde en veiligheid
Autonome ontwikkelingen -5.500 - - - I
Besluiten - - - -
Bijstelling bestaand beleid 49.500 - - - I
5.2 Identiteit en Samenwerking
Autonome ontwikkelingen - - - -
Besluiten - - - -
Bijstelling bestaand beleid 50.000 I
5.3 Bestuur en Bedrijfsvoering
Autonome ontwikkelingen -49.300 - - - I
Besluiten - - - -
Bijstelling bestaand beleid 69.000 - - - I
5.4 Financiën en Middelen
Autonome ontwikkelingen 2.069.968 -10.000 -10.000 -10.000 S
Besluiten 22.400 - - - I
Bijstelling bestaand beleid 649.630 - - - I
5.5 Personeel
Autonome ontwikkelingen - - - -
Besluiten -6.756 -6.756 -6.756 -6.756 S
Bijstelling bestaand beleid - - - -
Totaal € 2.848.942 € -16.756 € -16.756 € -16.756

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid. 

Autonome ontwikkelingen
Per saldo wordt in dit programma een voordeel gerealiseerd van € 2.015.168

Het grootste voordeel wordt gerealiseerd door een hogere algemene uitkering van € 1.631.761 als gevolg van de septembercirculaire 2022.  In de septembercirculaire zijn onder andere extra inkomsten verwerkt voor wat betreft energietoeslag € 464.000,  uitvoeringskosten klimaatakkoord € 207.838, invoeringskosten omgevingswet € 285.258,  wet kwaliteitsborging bouwen € 46.720 en leerlingen vervoer Oekraïne € 14.793.
Doordat op afval meer kosten zijn gemaakt kan ook meer btw (btw compensatiefonds) worden teruggevorderd. Het voordeel hiervan bedraagt € 35.000.
Dit jaar zijn er meer kosten ad € 50.000 geweest voor juridische ondersteuning ondersteuning. 
In verband met een verhoging van de verzekeringspremies als gevolg van prijsstijgingen is een bijraming van € 10.000 noodzakelijk.
De verplichte bijdrage aan de Gezamenlijke gemeentelijke bijdrage aan de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) op basis van het aantal inwoners is verhoogd. € 25.000.
In verband met indexeringen is de bijdrage aan de dierenbescherming en ambulance met €5.500 verhoogd.
Op basis van de prognoses van de BsGW kunnen de ozb, forensenbelasting, honden belasting en de toeristenbelasting voor in totaal € 203.000 (voor specificatie zie bijlage A3) worden bijgeraamd.
Er heeft in verband met een overlijden een bijstelling van de voorziening voormalige wethouders moeten plaatsvinden, voordeel € 300.000.
Als gevolg van de afname van verlenging van de huur van de grafrechten dienen de inkomsten met € 49.300 naar beneden te worden bijgesteld. 
Via de algemene uitkering zijn middelen ontvangen € 14.793 voor leerlingenvervoer Oekraïne. Deze middelen dienen te worden afgezonderd.

Besluiten
In dit programma is een voordeel van € 15.644

Gemeenten dienen aan een landelijk normenkader voor informatiebeveiliging te voldoen, in de vorm van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). In het kader hiervan is het noodzakelijk om over te gaan tot volledige 2 factor authenticatie. De kosten worden geraamd op €  6.756
Op basis van de begroting van de door uw Raad vastgestelde begroting van de BsGW wordt de aanzuivering van het weerstandsvermogen ad. € 22.400 van de BsGW ten laste gebracht van onze algemene reserve.

Bijstelling bestaand beleid
In dit programma is een voordeel gerealiseerd van € 818.130


Het grootste voordeel betreft de te ontvangen compensatievergoeding ad. € 288.320 voor het hoogwater in 2021. De kosten hiervan zijn verantwoord in 2021. De totale compensatie bedroeg € 584.320. Hiervan is €296.000 gebruikt als dekking voor de kosten herstel Stashaag.
De herrekening van de kapitaallasten heeft een voordeel opgeleverd van  € 213.480. Een en ander is het gevolg van het achterblijven van de investeringen in reconstructies.
In 2022 was een stelpost prijsindexatie opgenomen ad. € 154.130. Deze post kan nu worden ingezet ter compensatie van de meerkosten als gevolg van prijsindexeringen.
In de begroting 2022 is verzuimd de doorbelasting van wegen naar riolen te verwerken. Dit leidt tot een voordeel van € 55.000.
Op basis van de jaarrekening van de BsGW dient € 50.000 te worden bijgeraamd zijnde aanvulling van het weerstandvermogen en afrekening meerkosten Covid-19. De aanzuivering van de meerkosten worden zoals door de raad is besloten gedekt uit onze algemene reserve. (zie onder besluiten).
In 2022 kan € 50.000 vrijvallen van het budget bestuurlijke samenwerking Zuid-Limburg. Dit als gevolg van minder kosten die zijn gemaakt binnen het Middengebied.
In 2022 is slechts 1 maal een beroep gedaan op de post onvoorziene uitgaven. Dit betrof "samen in actie voor Oekraïne". De rest van de post onvoorzien ad. € 13.700 kan derhalve vervallen.
In september 2022 is de verordening Reglement van Orde door de raad vastgesteld. De activiteiten in het eerste half jaar zijn gericht geweest op die vaststelling door de raad. De daarmee samenhangende kosten zijn daardoor beperkt. Voordeel € 15.000.  Verder hebben door de wisseling van de gemeenteraad in het eerste half jaar minder activiteiten plaatsgevonden. Voordeel € 15.000. De kosten voor de aangestelde verkenner van de raad hebben substantieel minder bedragen dan vooraf begroot. Voordeel € 14.000. Vanwege een lagere vergaderfrequentie van de raad in het eerste half jaar is een voordeel behaald € 5.000.
In de begroting 2022 is een stelpost opgenomen van € 25.000 als voordeel te behalen bij afstoten vastgoed. Dit voordeel is gerealiseerd maar op meerdere plekken in de begroting verwerkt. 
In 2022 zijn meer APV-vergunningen verstrekt dan begroot. Voordeel € 9.000.
In 2021 is € 20.000 overgeheveld naar 2022 voor de uitvoering van het Storyplatform. Dit bedrag is in 2022 niet besteed en kan derhalve in 2022 vervallen.
Aframen budget kosten buurtbemiddeling 2022 ad. € 33.500 : de aanbesteding heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Er lopen weliswaar gesprekken met diverse partijen maar er worden geen kosten meer gemaakt in 2022.
Vanuit de Veiligheidsregio ZL is een hogere piketvergoeding ad. € 7.000 ontvangen dan in 2022 was geraamd.

Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2022)

Wat mag het kosten Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering
Wat mag het kosten? Begroting 2022 Begr.wijz. Begroting 2022
5. Bestuur & Bedrijsfvoering Primitief Na Burap 2
Saldo beleidsveld 5.1 Openbare orde en veiligheid -€ 2.187.770 € 31.843 -€ 2.155.927
Saldo beleidsveld 5.2 Identiteit & Samenwerking -€ 173.376 € 80.000 -€ 93.376
Saldo beleidsveld 5.3 Bestuur & Dienstverlening -€ 1.543.121 € 280.455 -€ 1.262.666
Saldo beleidsveld 5.4 Financiën & Middelen € 38.064.492 € 2.151.426 € 40.215.918
Saldo beleidsveld 5.5 Personeel -€ 15.011.286 -€ 321.356 -€ 15.332.642
Saldo beleidstaak vóór bestemming € 19.148.939 € 2.222.368 € 21.371.307
Mutaties reserves € 565.439 € 685.731 € 1.251.170
Saldo beleidstaak na bestemming € 19.714.378 € 2.908.099 € 22.622.477