Programma 4: Wonen & Mobiliteit

Financiële analyse programma 4

Terug naar navigatie - Financiële analyse programma 4
Programma 4 Wonen en Mobiliteit
Onderwerp 2022 2023 2024 2025 I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
4.0 Wonen
Autonome ontwikkelingen - - - -
Besluiten - - - -
Bijstelling bestaand beleid 5.000 - - - I
4.1 Mobiliteit en verkeer
Autonome ontwikkelingen - - - -
Besluiten - - - -
Bijstelling bestaand beleid 22.000 - - - I
4.2 Vastgoed
Autonome ontwikkelingen -12.500 - - - I
Besluiten - - - -
Bijstelling bestaand beleid -230.377 - - - I
4.3 Omgevingsvisie
Autonome ontwikkelingen - - - -
Besluiten -331.978 -19.017 -19.017 -19.017 S
Bijstelling bestaand beleid 31.000 - - - I
Totaal € -516.855 € -19.017 € -19.017 € -19.017

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid. 

Autonome ontwikkelingen


Op dit onderdeel heeft er een incidentele bijraming plaatsgevonden van ad. € 12.500. Deze bijraming heeft te maken met de 100% dekkingsbijdrage (was voorheen 50%) van de cyclorama (foto's) van de BsGW.

Besluiten


Bij dit onderdeel is een incidenteel voordeel gerealiseerd van € 331.978. Het grootste voordeel heeft betrekking op een storting ad. € 285.258 vanuit de decentrale uitkering  Omgevingswet. Deze wordt gestort in de reserve Omgevingswet.  Daarnaast is er een eenmalige bijdrage van ad. € 46.720 en vanaf 2023 een structurele bijdrage van € 19.017 vanuit decentrale uitkering voor de wet kwaliteitsborging bouw (september-circulaire) ontvangen dat wordt ingezet als dekking voor de kosten Omgevingswet 2022. Het structurele deel 2023-2026 wordt ingezet als dekking voor te verwachte inhuurkosten VVTH+. 

Bijstelling bestaand beleid


Bij dit onderdeel is er ad. € 58.000 incidenteel afgeraamd en ad. € 230.377 incidenteel bijgeraamd. 

De aframing heeft betrekking op het werkbudget woningbehoefte dat ad. € 5.000 lager uitvalt, daarnaast is er € 22.000 aan extra inkomsten binnengehaald (inkomsten voor aanleg van in- en uitritten, vergoeding schadeherstel (asfaltreparaties) en degeneratiekosten) en ad. € 31.000 minder advieskosten ingewonnen (voor het wijzigen van bestemmingsplannen: de voorkomende werkzaamheden zijn veelal intern opgepakt en afgehandeld). 

De grootste bijgeraamde kosten hebben betrekking op de huur van extra lokalen door stichting Alterius (betreft onderwijs) in Cadier en Keer (€ 50.000) en  de lagere huuropbrengsten  van de MFA Eijsden ad. € 65.377. (er zijn diverse huurders vertrokken door de uitbreiding van de school). Daarnaast dienen conform een overeenkomst uit 2029 desintegratiekosten ad. € 86.000 te worden betaald voor de verhuizing van CJG Eijsden uit het MFA. Verder is er meer vergaderruimte extern gehuurd voor ad. € 7.000 en is er € 16.000 aan extra werkzaamheden uitgevoerd voor de laadstations in de parkeergarage van het gemeentehuis. Daarnaast zal er € 6.000 minder aan huurinkomsten ontvangen worden (vertrek van de Rabobank uit het gebouw van het Servicepunt in Eijsden).

Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2022)

Wat mag het kosten Programma 4: Wonen & Mobiliteit

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten Programma 4: Wonen & Mobiliteit
Wat mag het kosten? Begroting 2022 Begr.wijz. Begroting 2022
4. Wonen & Mobiliteit Primitief Na Burap 2
Saldo beleidsveld 4.0 Prioritair thema Wonen -€ 40.214 -€ 36.358 -€ 76.572
Saldo beleidsveld 4.1 Mobiliteit & Verkeer -€ 1.953.065 € 71.074 -€ 1.881.991
Saldo beleidsveld 4.2 Vastgoed -€ 2.227.226 -€ 303.225 -€ 2.530.451
Saldo beleidsveld 4.3 Omgevingsvisie € 34.987 € 235.408 € 270.395
Saldo beleidstaak vóór bestemming -€ 4.185.518 -€ 33.101 -€ 4.218.619
Mutaties reserves -€ 95.963 -€ 95.963
Saldo beleidstaak na bestemming -€ 4.185.518 -€ 129.064 -€ 4.314.582