Programma 1: Mens & Samenleving

Financiële analyse programma 1

Programma 1 Mens en Samenleving
Onderwerp 2022 2023 2024 2025 I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
1.0 Lifestyle
Autonome ontwikkelingen - - - -
Besluiten - - - -
Bijstelling bestaand beleid 5.000 - - - I
1.1 Sociaal Domein
Autonome ontwikkelingen -2.150.760 - - - I
Besluiten - - - -
Bijstelling bestaand beleid -143.682 - - - I
1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen
Autonome ontwikkelingen -31.500 -10.000 -10.000 -10.000 S
Besluiten - - - -
Bijstelling bestaand beleid 75.446 - - - I
1.3 Culturele identiteit
Autonome ontwikkelingen - - - -
Besluiten - - - -
Bijstelling bestaand beleid 46.000 - - - I
Totaal € -2.199.496 € -10.000 € -10.000 € -10.000

Toelichting

Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid. 

 

Autonome ontwikkelingen

De autonome ontwikkelingen muteren in totaal voor € 2.182.260. Het betreft per saldo een bijraming . Deze mutatie kan worden uitgesplitst in het Sociaal domein (Jeugd, Wmo en Participatiewet) en de overige beleidsvelden binnen Mens en Samenleving.

Op Jeugdzorg wordt een nadelige afwijking verwacht van € 2,3 miljoen. Bij de begroting voor 2022 was met het oog op het veranderende woonplaatsbeginsel en de start van de nieuwe inkoop segment 1 (Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp) lastig om een inschatting te maken van de kosten op basis van de kosten in 2020 en eerder. Het was dan ook niet mogelijk om op basis van de data m.b.t. kosten jeugd uit het verleden een betrouwbare inschatting te maken. Derhalve is er voor 2022 een relatie gelegd met de verwachte inkomsten uit het gemeentefonds voor jeugd en de verwachte daling in hulpvragen als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel. 


Op moment van opstellen begroting 2022 (medio zomer 2021) waren de verwachte kosten voor jeugd ultimo 2021 € 6,8 miljoen. De verwachte inkomsten 2022 uit de algemene uitkering op basis van de meeste recente informatie van de rijksoverheid (meicirculaire 2021) lieten op dat moment een daling zien van € 2,7 miljoen ten opzichte van 2021. Daarnaast was het verwachte effect van het woonplaatsbeginsel een daling in kosten van € 0,5 miljoen (gelijk aan de compensatie ontvangen over 2019 in 2021). Hierna heeft een simpele rekensom (miljoenen):  € 6,8 – € 0,5 – € 2,7 = € 3,6 geleid tot de budgetinschatting voor 2022.


Echter gedurende 2022 blijkt dat de gehanteerde parameters voor de begroting 2022 afwijken van de werkelijkheid. Enerzijds blijken de definitieve kosten jeugd voor 2021 veel hoger dan medio 2021 ingeschat, resp. € 8,1 miljoen t.o.v. € 6,8 miljoen. Anderzijds blijkt uit de meicirculaire 2022 dat de bedragen in de algemene uitkering voor Jeugd een stuk hoger zijn dan bleek uit de meicirculaire 2021, zijnde € 1,6 miljoen hoger waardoor de daling slechts € 1,1 miljoen zou zijn t.o.v. 2021. Wanneer de rekensom dan opnieuw zou worden gemaakt, leidt dit tot een andere uitkomst (miljoenen): € 8,1 – € 0,5 – € 1,1 = € 6,5. Wanneer deze inschatting gemaakt had kunnen worden medio 2021 dan zou er in de 2e burap 2022 niet worden bijgeraamd maar zelfs afgeraamd. Echter gezien bovenstaande is er nu voor 2022 een bijraming van 2,3 mio nodig. Voor 2023 is hier in de meerjarenbegroting reeds rekening mee gehouden.

De WMO laat een overschot van € 119.298 zien omdat er per saldo minder van het budget WMO gebruikt wordt. Het beeld is dat dit veroorzaakt wordt door de arbeidsmarktkrapte, waardoor hulp niet geleverd kan worden (en er wachtlijsten ontstaan). We volgen deze ontwikkeling nauwgezet.

Binnen Participatie is een aantal autonome ontwikkelingen zichtbaar. Aan de inkomstenkant is het definitieve BUIG budget 2022 verwerkt. De definitieve inkomsten vanuit de BUIG zijn €38.838 lager dan in de primitieve begroting voorzien in 2022. Per abuis was bij de eerste burap de inkomstenkant van de BUIG met €184.000 afgeraamd. Deze inkomsten aframing is gecorrigeerd en is daarmee een voordeel in deze 2e bestuursrapportage.  In de begroting 2022 werd op basis van toen bekende informatie de maatschappelijke begeleiding van statushouders meegenomen. Deze kan voor de helft worden afgeraamd i.v.m. de nieuwe financiering bij de wet inburgering per 1-1-2022 via een SPUK regeling. 

Verder wordt bij de ketenpartner Annex het instrument Werken In de Openbare Ruimte (WIOR) intensiever ingezet om mensen te laten re-integreren in arbeid. Dit leidt tot een bijraming van € 50.000. De inzet van loonkostensubsidie is een instrument wat hard groeit (bijraming € 25.000). De inzet van beide instrumenten is afhankelijk van de instroom in de bijstand en welke instrumenten dan het meest passend zijn bij re-integratie. 

Bij de BBZ is een lichte stijging zichtbaar waardoor de kosten ook stijgen. Bij de WSW zat de bijdrage (€ 45.000) voor de bedrijfsvoering van MTB dubbel in de begroting 2022. Deze kan worden afgeraamd. 
Naast bovenstaande is in de integratie-uitkering Participatie o.b.v. een herberekeningen van het rijk voor de WSW gestegen. Met MTB is de afspraak dat deze gelden 1 op 1 worden doorgestort door de gemeenten. Voor onze gemeente betekent dit een verhoging van € 65.720 van kosten. Hier tegenover staat de stijging van de integratie uitkering. (deze is verwerkt in de bijraming van de algemene uitkering)

Overige beleidsvelden: kinderopvang € 40.000 tekort door een hogere afrekening van MIK door het openhouden van kleinere onrendabele opvangplaatsen (€ 30.000) en hogere inspectiekosten voor gastouderopvang vanwege meer inspecties (€ 10.000).
Het openhouden van de huidige opvanglocaties is een gevolg van het voldoen aan de minimumvereisten van openingsuren waarbij vooral de kleinere locaties met een kleine aanloop verlieslatend blijken. Het college zal binnenkort het huidige beleid heroverwegen. Er is geen relatie met corona.

 

Besluiten

In totaal wordt hier € 0  bijgeraamd

 

Bijstelling bestaand beleid

De bijstellingen bestaand beleid muteren in totaal voor € 17.236. Het betreft per saldo een bijraming . Deze mutatie kan worden uitgesplitst in het Sociaal domein (Jeugd, Wmo en Participatiewet) en de overige beleidsvelden binnen Mens en Samenleving.

Alle  hieronder genoemde afwijkingen betreffen overige beleidsvelden.

Welzijnswerk € 47.139 tekort voornamelijk door te laag begroten voor terugkerende lasten voor Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO).

Overige posten € 89.295 tekort voornamelijk door hogere bedrijfsvoeringskosten.

Op erfgoed ontstaat een overschot van € 35.000 door minder subsidieaanvragen (€  29.000) en het aframen van werkbudget met € 5.000.

Leerlingenvervoer € 16.198 overschot door lagere afrekeningen. De collectieve vervoersvoorziening blijkt goedkoper dan begroot.

De voorstelling samenklank kon in 2021 niet doorgaan ivm corona. In 2022 kon de uitvoering de uitvoering niet doorgaan ivm te weinig vrijwilligers om de voorstelling op te zetten. Er wordt afgezien van verdere voortgang van het project Samenklank. In 2022 zijn wel nog kosten gemaakt ten behoeve van de compositie Samenklank. Het niet meer bestede gedeelte van € 11.000 kan derhalve in 2022 vrijvallen.

 In 2021 is € 55.000 bestrijding eenzaamheid overgeheveld naar 2022. Dit bedrag is in 2022 niet besteed en kan derhalve vrijvallen. In 2023 is hiervoor voor twee jaar een pilot in de staat B opgenomen. 

Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2022)

Wat mag het kosten Programma 1: Mens & Samenleving

Wat mag het kosten? Begroting 2022 Begr.wijz. Begroting 2022
1. Mens & Samenleving Primitief Na Burap 2
Saldo beleidsveld 1.0 Prioritair thema Lifestyle -€ 103.500 € 5.000 -€ 98.500
Saldo beleidsveld 1.1 Sociaal Domein -€ 10.621.608 -€ 2.554.967 -€ 13.176.575
Saldo beleidsveld 1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen -€ 3.783.188 -€ 323.514 -€ 4.106.702
Saldo beleidsveld 1.3 Culturele identiteit -€ 241.978 -€ 133.520 -€ 375.498
Saldo beleidstaak vóór bestemming -€ 14.750.274 -€ 3.007.001 -€ 17.757.275
Mutaties reserves -€ 93.408 € 481.956 € 388.548
Saldo beleidstaak na bestemming -€ 14.843.682 -€ 2.525.045 -€ 17.368.727