Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering

 

Als je met een beschouwende blik naar een gemeente kijkt vervult een gemeente verschillende rollen in haar functie naar haar inwoners. In één perspectief is de gemeente dienstverlener aan haar inwoners. In dit perspectief vervult de gemeente diensten zoals het verstrekken van paspoorten etc. In een andere rol treedt de gemeente haar inwoners tegemoet als burger van een gemeente.

Dienstverlening en besturen zit in ons DNA, is herkenbaar in beleid en uitvoering en sluit aan op de “dicht bij het leven” filosofie die verder uitgedragen wordt. In dat licht willen we vanuit betrokkenheid en op een verfrissende wijze van besturen en werken aansluiting zoeken bij de behoeften van de samenleving door concrete stappen te zetten in goed samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie. Dit zal de komende jaren zorgen voor een omslag in de ontwikkelingen van de dienstverlening en wijze van besturen waarbij we al dan niet in samenwerking met andere organisaties/overheden zorg dragen voor een samenleving waarin iedereen op een veilige wijze mee kan doen.

Verder geeft het programma Bestuur en bedrijfsvoering inzicht in de algemene middelen en de wijze waarop wordt gewerkt aan een solide financieel gezonde gemeente. Een financieel gezonde gemeente betekent: een solide financieel meerjarig beleid, goed beheer van deelnemingen en verbonden partijen, een goede financieringsfunctie; voldoende weerstandsvermogen om gemeentelijke risico’s af te dekken, voldoende waarborgen tegen calamiteiten (verzekeringen) en zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Dit wordt op een transparante wijze overzichtelijk gemaakt waarin cijfers op een leesbare manier worden gepresenteerd.
Een nadere uitwerking komt terug in de wettelijk voorgeschreven paragrafen Lokale heffingen, Bedrijfsvoering, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering en Verbonden partijen.

Financiële analyse programma 5

Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid. 

Autonome ontwikkelingen
Per saldo wordt in dit programma een voordeel gerealiseerd van € 333.858.

 • Het grootste voordeel wordt gerealiseerd door een hogere algemene uitkering van € 400.000 voor 2021 als gevolg van bijstelling van de algemene uitkering door de septembercirculaire 2021. Deze hogere algemene uitkering bevat echter ook bedragen die behoren bij het 4e en 5e coronacompensatie pakket. De bedragen uit hoofde van het 4e en 5e  coronacompensatie pakket dien we te reserveren (ook wel afzonderen genoemd) daar deze bedragen bedoeld zijn als dekking  voor kosten die gemaakt gaan worden in het jaar 2022. Deze bedragen in totaal € 87.292.
 • Verder heeft een herrekening van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het voordeel hiervan bedraagt € 225.050. 
 • Doordat op afval, zoals vermeld in programma 3, meer kosten zijn gemaakt kan ook meer btw worden teruggevorderd. Het voordeel hiervan bedraagt € 60.000.
 • Door de gemeentelijke organisatie zijn in het kader van de corona voor € 131.300 meer kosten gemaakt. Ook voor de wateroverlast in juli 2021 zijn extra kosten gemaakt. Deze bedragen € 87.600.
 • In 2021 is de definitieve aanslag vennootschapsbelasting over 2016 ontvangen. Deze aanslag is € 45.000 hoger uitgevallen dan voorzien. 

Besluiten
Er is in dit programma geen sprake van mutaties in genomen besluiten.

Bijstelling bestaand beleid
In dit programma is een voordeel gerealiseerd van € 385.700.

 • Het grootste voordeel is behaald door een hogere opbrengst aan belastingen. (Ozb € 130.000, forensenbelasting, € 80.000 en hondenbelasting € 18.000).
 • Een ander voordeel is gerealiseerd door het aframen van de kosten samenwerking middengebied groot € 124.000. In 2021 worden minder uitvoeringskosten gemaakt dan verwacht vanwege stagnatie van de planontwikkeling en vanwege het langere voorbereidingstraject op onderdelen. Derhalve wordt een bedrag van € 105.000 afgeraamd. Daarnaast is er nog een voordeel van € 19.000 in de vorm van een niet-begrote vergoeding voor personele inzet van Eijsden-Margraten.
 • Daarnaast is van de veiligheidsregio een afrekening over 2020 ontvangen. Voordeel € 30.000.
 • Ook kan het budget voor de samenwerking lijn-50 voor € 34.000 worden afgeraamd omdat de uitgaven die voorzien waren, thans op projectniveau worden afgedekt.
 • In verband met Corona heeft Memorial Day slecht beperkt doorgang gehad en zijn omtrent de Jumelage geen activiteiten geweest. Voordeel €  21.000.
 • Vanwege wachtgeld verplichtingen aan voormalige bestuurders dient € 115.000 te worden bijgeraamd.
 • € 15.000 is afgeraamd vanwege het later invullen van de vacature burgerparticipatie.  € 10.000 is afgeraamd vanwege minder aanwezigen bij beeldvormende vergadering (€ 5.000) en minder cursussen/opleidingen raad vanwege corona (€5.000).
 • In 2021 heeft geen onderzoek door de rekenkamer plaatsgevonden. Voordeel € 15.000.
 • Het niet gebruikte gedeelte van de post onvoorzien groot € 23.700 kan worden afgeboekt.
 • In de begroting is rekening gehouden met een voordeel van € 25.000 als gevolg van afstoten onroerend  goed. Dit voordeel is wel behaald, maar is verspreid over de begroting.
 • In het kader van de juridische advisering over het Damoclesbeleid zijn extra kosten gemaakt deze bedroegen  € 9.000.
 • In 2021 is een afrekening ontvangen over de specifieke uitkeringen. Voordeel € 34.000. 

Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2021)

Programma 5 Bestuur & Bedrijfsvoering
Onderwerp 2021 2022 2023 2024 I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
5.1 Openbare orde en Veiligheid
Autonome ontwikkelingen
Besluiten
Bijstelling bestaand beleid 30.000 I
5.2 Identiteit en Samenwerking
Autonome ontwikkelingen
Besluiten
Bijstelling bestaand beleid 158.000 I
5.3 Bestuur en Dienstverlening
Autonome ontwikkelingen
Besluiten
Bijstelling bestaand beleid -54.000 I
5.4 Financiën & middelen
Autonome ontwikkelingen 380.150 I
Besluiten
Bijstelling bestaand beleid 251.700 I
Budgetneutrale raadswijziging -100.000 I
5.5 Personeel
Autonome ontwikkelingen
Besluiten
Bijstelling bestaand beleid
Budgetneutrale raadswijziging -271.040
5.6 Mutaties reserves programma 5 - - -
Budgetneutrale raadswijziging 29.000
Totaal 423.810 - - -

Wat mag het kosten Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering

Wat mag het kosten? Begroting 2021 Begr.wijz. Begroting 2021
5. Bestuur & Bedrijsfvoering NW Burap 2 Na Burap 2
Saldo beleidsveld 5.1 Openbare orde en veiligheid -€ 2.024.155 € 30.000 -€ 1.994.155
Saldo beleidsveld 5.2 Identiteit & Samenwerking -€ 195.272 € 158.000 -€ 37.272
Saldo beleidsveld 5.3 Bestuur & Dienstverlening -€ 1.485.657 -€ 54.000 -€ 1.539.657
Saldo beleidsveld 5.4 Financiën & Middelen € 35.073.460 € 531.850 € 35.605.310
Saldo beleidsveld 5.5 Personeel -€ 14.642.103 -€ 271.040 -€ 14.913.143
Saldo beleidstaak vóór bestemming € 16.726.273 € 394.810 € 17.121.083
Mutaties reserves € 746.354 € 29.000 € 775.354
Saldo beleidstaak na bestemming € 17.472.627 € 423.810 € 17.896.437