Programma 4: Wonen & Mobiliteit

 

Wonen in een prettige leefomgeving met passende voorzieningen die goed ontsloten zijn, is een belangrijk thema voor de komende jaren.  Gezien de demografische ontwikkelingen zal de gemeente moeten inspelen op veranderende woon- en leefbehoeften. In dit programma wordt aangegeven hoe we hier mee om willen gaan. De aantrekkingskracht van Eijsden-Margraten om er te wonen, te verblijven, te werken en te ondernemen wordt bepaald door de wijze waarop onze gemeente ontsloten is. Mobiliteit en het realiseren van een verkeersveilige gemeente is dan ook een belangrijk thema dat primair aansluit bij het realiseren van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat.

Financiële analyse programma 4

Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid. 

Autonome ontwikkelingen
Er is in dit programma geen sprake van mutaties a.g.v. autonome ontwikkelingen.

Besluiten
In dit programma is per saldo een voordeel gerealiseerd van € 289.363. De grootste voordelen zijn gerealiseerd door de netto verkoopopbrengst van Eindstraat 1-3 ad. € 209.705 en  een bijstelling van de legesinkomsten voor 2021 van € 178.960  als gevolg van een hoger aantal vergunningaanvragen.  Aan onderhoud wegen is echter € 99.302 meer uitgegeven dan geraamd.

Bijstelling bestaand beleid
In dit programma is een voordeel gerealiseerd van € 70.782.  Er is € 39.000 meer ontvangen aan vergoedingen van nuts- en telecombedrijven  voor graafwerkzaamheden. € 20.000 is afgeraamd voor het verbeteren van het busvervoer. Dit wordt in 2022 opgepakt middels het opstellen van een gebiedsontwikkeling. Verder is in verband met het vertrek van de Rabobank uit het servicecentrum in Eijsden een eenmalige vergoeding ontvangen van de nog te betalen toekomstige huur door de Rabobank. Na aftrek van de huurderving bedraagt deze € 11.782.

Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2021)

Programma 4 Wonen & Mobiliteit
Onderwerp 2021 2022 2023 2024 I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
4.0 Wonen
Autonome ontwikkelingen
Besluiten
Bijstelling bestaand beleid
Budgetneutrale raadswijziging -104.000
4.1 Mobiliteit en Verkeer
Autonome ontwikkelingen
Besluiten -99.302 I
Bijstelling bestaand beleid 59.000 I
4.2 Vastgoed
Autonome ontwikkelingen
Besluiten 209.705 I
Bijstelling bestaand beleid 11.782
4.3 Omgevingsvisie
Autonome ontwikkelingen
Besluiten 178.960 I
Bijstelling bestaand beleid - I
Budgetneutrale raadswijziging 271.040 I
4.4 Mutaties reserves programma 4 I
Budgetneutrale raadswijziging 104.000 - - -
Totaal 631.185 - - -

Wat mag het kosten Programma 4: Wonen & Mobiliteit

Wat mag het kosten? Begroting 2021 Begr.wijz. Begroting 2021
4. Wonen & Mobiliteit NW Burap 2 Na Burap 2
Saldo beleidsveld 4.0 Prioritair thema Wonen € 161.722 -€ 104.000 € 57.722
Saldo beleidsveld 4.1 Mobiliteit & Verkeer -€ 1.651.779 -€ 40.302 -€ 1.692.081
Saldo beleidsveld 4.2 Vastgoed -€ 1.974.208 € 221.487 -€ 1.752.721
Saldo beleidsveld 4.3 Omgevingsvisie € 319.654 € 450.000 € 769.654
Saldo beleidstaak vóór bestemming -€ 3.144.611 € 527.185 -€ 2.617.426
Mutaties reserves -€ 51.676 € 104.000 € 52.324
Saldo beleidstaak na bestemming -€ 3.196.287 € 631.185 -€ 2.565.102