Programma 3: Klimaat & Energie

Omschrijving

In dit programma wordt ingegaan op de vraagstukken rondom het realiseren van een duurzame samenleving waarbij, rekening houdende met de Europese en landelijke ontwikkeling, invulling wordt gegeven aan de klimaat en energie-opgaven waar deze gemeente voor staat.

Samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven werken we aan een schone en gezonde leefomgeving die duurzaam, klimaat- en toekomstbestendig is. Zo is en blijft onze gemeente aantrekkelijk om in te wonen en te werken. De ambitie is met name gericht op het zetten van betekenisvolle stappen rondom de klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Dat wil zeggen dat wij inwoners, ondernemers en organisaties faciliteren en stimuleren bij energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie. Naast de klimaatopgaven zetten wij – in combinatie met de andere prioritaire thema’s – in op een schone, groene en gezonde leefomgeving. In dit programma betreft het specifiek maatregelen voor schone lucht, geluid, bodem, afval als op het gebied van water.

Financiële analyse programma 3

Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid. 

Autonome ontwikkelingen
De variabele component van de kosten afvalverwerking is hoger uitgevallen en hierdoor dient € 203.053 te worden bijgeraamd. De hogere kosten worden veroorzaakt door de kostenstijgingen op het gebied van afval.

Besluiten
Op de post openbare verlichting is sprake van een overschrijding van € 42.250 als gevolg van hogere energiebelastingen en areaal uitbreidingen.

Bijstelling bestaand beleid
Er is in dit programma geen sprake van mutaties in bijstelling bestaand beleid.

Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2021)

Programma 3 Klimaat & Energie
Onderwerp 2021 2022 2023 2024 I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
3.0 Duurzaamheid
Autonome ontwikkelingen
Besluiten
Bijstelling bestaand beleid
3.1 Afval, water en Milieu
Autonome ontwikkelingen -203.053 I
Besluiten -42.250 -30.750 -30.750 -30.750 S
Bijstelling bestaand beleid
Totaal -245.303 -30.750 -30.750 -30.750

Wat mag het kosten Programma 3: Klimaat & Energie

Wat mag het kosten? Begroting 2021 Begr.wijz. Begroting 2021
3. Klimaat & Energie NW Burap 2 Na Burap 2
Saldo beleidsveld 3.0 Prioritair thema Duurzaamheid -€ 151.500 € 0 -€ 151.500
Saldo beleidsveld 3.1 Afval, water en milieu € 444.088 -€ 245.303 € 198.785
Saldo beleidstaak vóór bestemming € 292.588 -€ 245.303 € 47.285
Mutaties reserves € 150.000 € 0 € 150.000
Saldo beleidstaak na bestemming € 442.588 -€ 245.303 € 197.285