Programma 2: Landschap & Natuur

 

De dorpskernen van de gemeente Eijsden-Margraten zijn omgeven en verbonden door een groot en mooi buitengebied. In dit buitengebied werken, wonen en recreëren vele mensen. Vele vraagstukken komen in het unieke en authentieke Zuid-Limburgse landschap dat Eijsden-Margraten herbergt bij elkaar. De landschappelijke kwaliteiten die gekenmerkt worden door fijnschaligheid en diversiteit en het aanwezige cultuur historisch erfgoed vormen de unieke waarden van ons buitengebied. Het landschap vormt het basiskapitaal voor een gezond leef- en verblijfsklimaat en bepaalt de belevingswaarde voor inwoner, recreant en toerist.
Het realiseren van een gezonde, duurzame balans tussen landschappelijke en economische waarden in het buitengebied met ruimte voor toerisme, recreatie en ontwikkeling van de agrarische sector is een uitdaging waar we in onze gemeente op zoek naar zijn hoe hier op verantwoorde wijze invulling aan te geven.

Financiële analyse programma 2

Terug naar navigatie - Financiële analyse programma 2

Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid. 

Autonome ontwikkelingen
Er is in dit programma geen sprake van mutaties in autonome ontwikkelingen.

Besluiten
Per saldo is in dit programma € 59.995 bijgeraamd aan besluiten. Deze hebben betrekking op een bijraming van € 94.000 voor het budget onderhoud groen en een voordeel van € 9.055 voor het project Midden terras dat als project is afgesloten. Verder is er een voordeel van € 24.950 gerealiseerd bij het project knopen lopen. Dit project is in de begroting 2022 opgenomen als investering waardoor het exploitatie budget voor 2021 kan vervallen.

Bijstelling bestaand beleid
Bij dit onderdeel is een voordeel gerealiseerd van € 86.500. Het grootste voordeel is gerealiseerd door het incidenteel aframen van het budget bestemd voor IKL ad. € 60.000. Daarnaast is voor 2021 de bijdrage ad. € 9.000 aan het informatiecentrum vuursteenmijn afgeraamd, aangezien deze in 2021 nog niet operationeel was. Verder is een voordeel geconstateerd bij het cameratoezicht bedrijventerreinen. Op basis van de realisatie van voorgaande jaren bedraagt het voordeel € 10.000. Vanwege corona zijn dit jaar minder evenementen geweest dan gepland. Dit levert een voordeel op van € 7.500.

Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2021)

Programma 2 Landschap & Natuur
Onderwerp 2021 2022 2023 2024 I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
2.0 Landschap en landbouw
Autonome ontwikkelingen
Besluiten 34.005 I
Bijstelling bestaand beleid 69.000 I
2.1 Buitengewoon buitengebied
Autonome ontwikkelingen
Besluiten
Bijstelling bestaand beleid
2.2 Openbare ruimte
Autonome ontwikkelingen
Besluiten -94.000 -94.000 -94.000 -94.000 S
Bijstelling bestaand beleid
2.3 Economie, recreatie en toerisme
Autonome ontwikkelingen
Besluiten
Bijstelling bestaand beleid 17.500 I
Totaal 26.505 -94.000 -94.000 -94.000

Wat mag het kosten Programma 2: Landschap & Natuur

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten Programma 2: Landschap & Natuur
Wat mag het kosten? Begroting 2021 Begr.wijz. Begroting 2021
2. Landschap & Natuur NW Burap 2 Na Burap 2
Saldo beleidsveld 2.0 Prioritair thema Landschap en landbouw -€ 326.500 € 103.005 -€ 223.495
Saldo beleidsveld 2.1 Buitengewoon Buitengebied -€ 120.641 € 0 -€ 120.641
Saldo beleidsveld 2.2 Openbare ruimte -€ 830.258 -€ 94.000 -€ 924.258
Saldo beleidsveld 2.3 Economie, recreatie en toerisme € 606.324 € 17.500 € 623.824
Saldo beleidstaak vóór bestemming -€ 671.075 € 26.505 -€ 644.570
Mutaties reserves € 182.170 € 0 € 182.170
Saldo beleidstaak na bestemming -€ 488.905 € 26.505 -€ 462.400