Programma 1: Mens & Samenleving

 

Wij leven in een tijd van fundamentele veranderingen in de samenleving. De verzorgingsstaat met verzekerde rechten op overheidsvoorzieningen verandert naar een samenleving met meer zelfredzame mensen die eigen verantwoordelijkheid mogen en moeten nemen voor zichzelf en hun (sociale) omgeving. Hoewel deze veranderende samenleving de nodige onzekerheid met zich meebrengt – ook voor onze inwoners – biedt het ook kansen. Onze gemeente heeft een sterke culturele identiteit, een rijk verenigingsleven en goede (algemene)voorzieningen. Door actieve en zelfredzame inwoners kan de aanwezige kracht maximaal worden benut. Een goede kwaliteit van leven voor al onze inwoners in een inclusieve samenleving* is ons streven, hetgeen naadloos aansluit bij het Cittaslow- gedachtegoed en Dicht bij het Leven- filosofie. 

*Een inclusieve samenleving is een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij.

 

Financiële analyse programma 1

Terug naar navigatie - Financiële analyse programma 1

Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid. 

Autonome ontwikkelingen
De autonome ontwikkelingen muteren in totaal voor € 432.653. De grootste mutatie wordt veroorzaakt door een verwacht  tekort op de kosten van de  jeugdzorg in 2021 van € 1,4 miljoen. Daar staat tegenover dat wij er van uit gaan dat deze kosten via de compensatieregeling Voogdij/18+ vanuit het Rijk wordt gecompenseerd. Tevens dienen wij ook nog over 2020 een compensatie te ontvangen voor de kosten die samenhangen met Voogdij/18+.  Hierdoor hebben wij een vordering van 1,4 mln. uit hoofde van de compensatie opgenomen.  Verder dient er voor de kosten Jeugdzorg  specifiek t.a.v. kosten Landelijk transitie arrangementen  op basis van een zware instroom  € 45.000 te worden bijgeraamd.

Een andere autonome ontwikkeling heeft te maken met te verwachten meerkosten op  het gebied van participatie ad. € 445.000 als gevolg van een hoger aantal bijstandsgerechtigden, bijstelling IOAW uiterkingen, bijstelling loonkostensubsidies en hoger verwacht verlies MTB.  De definitieve  te ontvangen BUIG gelden zijn € 57.000 hoger dan begroot.

Besluiten
In totaal wordt hier € 162.445 bijgeraamd. Dit heeft betrekking op het genomen besluit de stookkosten voor de statushouders voor € 18.420 te compenseren. Daarnaast is besloten om een bijdrage van € 5.000 te geven aan de Stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial/Liberation Concert. Verder wordt voor € 139.025 van de algemene uitkering afgezonderd voor in 2021 ontvangen gelden voor het 4e pakket maatregelen coronacrisis.

Bijstelling bestaand beleid
Hierbij is een voordeel gerealiseerd van €74.152.  € 63.500 wordt afgeraamd in verband met tot op heden achterblijvende subsidieverzoeken van het budget erfgoed. Verder heeft een bijstelling van de huuropbrengsten statushouders plaatsgevonden van € 10.652 om dat de huuropbrengsten te laag geraamd waren.

Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2021)

 

Programma 1 Mens & Samenleving
Onderwerp 2021 2022 2023 2024 I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
1.1 Sociaal Domein
Autonome ontwikkelingen -478.945 I
Besluiten -139.025 I
Bijstelling bestaand beleid
1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen
Autonome ontwikkelingen
Besluiten -18.420 I
Bijstelling bestaand beleid 10.652 I
Budgetneutrale raadswijziging 100.000
1.3 Culturele identiteit
Autonome ontwikkelingen
Besluiten -5.000 I
Bijstelling bestaand beleid 63.500 I
1.4 Mutaties reserves programma 1
Budgetneutrale raadswijziging -29.000
Totaal -496.238 - - -

Wat mag het kosten Programma 1: Mens & Samenleving

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten Programma 1: Mens & Samenleving
Wat mag het kosten? Begroting 2021 Begr.wijz. Begroting 2021
1. Mens & Samenleving NW Burap 2 Na Burap 2
Saldo beleidsveld 1.0 Prioritair thema Lifestyle -€ 103.500 € 0 -€ 103.500
Saldo beleidsveld 1.1 Sociaal Domein -€ 12.230.260 -€ 617.970 -€ 12.848.230
Saldo beleidsveld 1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen -€ 3.626.372 € 92.232 -€ 3.534.140
Saldo beleidsveld 1.3 Culturele identiteit -€ 337.047 € 58.500 -€ 278.547
Saldo beleidstaak vóór bestemming -€ 16.297.179 -€ 467.238 -€ 16.764.417
Mutaties reserves € 1.882.254 -€ 29.000 € 1.853.254
Saldo beleidstaak na bestemming -€ 14.414.925 -€ 496.238 -€ 14.911.163