Voorwoord 1e bestuursrapportage 2021

Voor u ligt de 1e bestuursrapportage (1e Burap) van het jaar 2021. Deze 1e Burap geeft een weergave van de voortgang rondom de voorgenomen werkzaamheden die vastgelegd zijn in de meerjarenbegroting 2021 tot en met 2024. Op het moment van schrijven van deze 1e Burap bevinden wij ons als gevolg van de coronapandemie nog steeds in een lockdownsamenleving.  Deze coronapandemie heeft nog steeds een grote invloed  op de wijze van werken, vergaderen, samenleven én ook op de gemeentelijke financiën. Inmiddels lijkt er, door de voortgang van het vaccinatieprogramma, enig perspectief te ontstaan en hopen wij de komende maanden geheel  uit de lockdown te komen en aan herstel te kunnen gaan werken.

Daarnaast zijn wij als gevolg van de bestuurlijke  onrust en het opstappen van onze burgemeester de afgelopen maanden druk geweest met het beantwoorden van de vele vragen die wij ontvingen van de pers en de door Raadsleden ingediende vragen. Hierdoor hebben wij prioriteiten moeten stellen en sommige activiteiten moeten vertragen. Het vertragen van de uitgangspuntennotitie is een van de voorbeelden van  welke activiteiten wij hebben vertraagd. Het opstarten van het door uw raad geïnitieerde  onafhankelijk onderzoek naar de bestuurscultuur in de gemeente zal ook de komende tijd veel van onze ambtelijk organisatie vragen.  Een en ander zal ook impact hebben op de voortgang van  voorgenomen activiteiten.

Beleidsmatig
Nieuw in deze 1e Burap is, zoals afgesproken in het verbetervoorstel P&C , dat wij per programma de voortgang rapporteren zodat u op hoofdlijnen wordt meegenomen in de belangrijkste ontwikkelingen per programma.

 

Financiële analyse

In de meerjarenbegroting 2021-2024 hebben wij ingezet op duurzame financiën, te weten een structureel sluitende meerjarenbegroting.  Hierbij hebben wij aangegeven de ontwikkelingen in het Sociaal Domein en de uitkomsten van de herverdeling van het gemeentefonds nauwlettend te volgen.

T.a.v. Sociaal Domein zien wij nu geen aanleiding om de budgetten van de open einde regelingen Jeugd en WMO te moeten bijstellen.  De afgelopen periode hebben we binnen het programma Mens & Samenleving zwaar ingezet op monitoring, waardoor prognoses niet of nauwelijks meer afwijken. Waar verschillen ontstaan zijn deze goed uit te leggen en te verklaren.  Daarnaast zijn ook verschillende bezuinigingen alsook beheersmaatregelen ingevoerd om de financiële situatie te kunnen stabiliseren. 

In de meerjarenbegroting 2021-2024 hebben we i.h.k.v. herverdeling gemeentefonds conservatieve aannames gemaakt t.a.v. het effect van deze herverdeling op onze begroting en vanaf begrotingsjaar 2022 rekening gehouden met een negatieve impact van de herverdeling. De invoering van de nieuwe herverdelingssystematiek van het gemeente fonds wordt echter wederom uitgesteld en heroverwogen waarmee de invoering van de nieuwe verdeling opgeschoven is naar 2023. Aangezien we bij de meerjarenbegroting van 2021 reeds geanticipeerd hebben op een invoering per 2022 met een voor Eijsden-Margraten negatief effect, zal het opschuiven van het moment van invoering voor 2022 een positief financieel effect hebben.  In de uitgangspuntennotitie 2022 zullen we u van een update t.a.v. het financieel startsaldo voor 2022 voorzien.

 

De 1e Burap sluiten wij af met een negatieve bijstelling van € 191.000 voor 2021. Voorgesteld wordt dit saldo voorlopig te parkeren in afwachting  van mogelijk nog incidentele meevallers in 2021. Te denken valt hierbij onder andere aan incidentele meevallers in verband met verkoop vastgoed, onderuitputting in verband met Corona en compensatieregeling voogdij 18+.  Op het moment van het samenstellen van deze bestuursrapportage zijn deze nog niet concreet genoeg om verwerkt te worden. De financiële recapitulatie ziet er als volgt uit:

Programma Bedrag Voordeel/Nadeel I/S
SALDO BEGROTING 2021 NA WIJZIGING € 6.293 Voordeel
Programma 1: Mens & Samenleving
1.1 Kerntaak: Sociaal Domein -€ 44.612 Nadeel Incidenteel
Programma 2: Landschap & Natuur
2.0 Prioritair thema: Landschap en landbouw -€ 20.000 Nadeel Incidenteel
2.3 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme -€ 13.500 Nadeel Incidenteel
Programma 3: Klimaat & Energie
3.1 Kerntaak: Afval, water en milieu -€ 31.000 Nadeel Incidenteel
Programma 5 : Bestuur & Bedrijfsvoering
5.3 Bestuur en Dienstverlening -€ 20.000 Nadeel Incidenteel
5.4 Kerntaak: Financiën & Middelen € 4.764 Voordeel Incidenteel
5.4 Kerntaak: Financiën & Middelen -€ 66.848 Nadeel Structureel
Totaal mutaties 1e burap € -191.196 Nadeel
NIEUW SALDO BEGROTING 2021 € -184.903 Nadeel

Binnen Sociaal Domein ramen wij € 49.000 bij i.h.k.v. gemeentelijke bijdrage SW'ers, wordt de begroting van  Omnibuzz  met € 48.000 positief bijgesteld en zonderen wij de uitkering t.b.v. regioplan Beschermd Thuis af uit de decembercirculaire van 2020.

Binnen prioritair thema Landschap en Landbouw worden de kosten voor de inventarisatie kleine landschapselementen bedragen  met € 20.000 verhoogd.  In de begroting 2021 t/m 2024 is voor de jaren 2021, 2022 en 2023 jaarlijks € 10.000 beschikbaar. Verwacht wordt dat de volledige inventarisatie in 2021
wordt afgerond en dat de kosten volledig in 2021 worden gemaakt. Daarom wordt het budget 2021 met € 20.000 verhoogd en worden de budgetten 2022 en 2023 afgeraamd.

Binnen Economie, Recreatie en Toerisme is - in het kader van het herstel na Corona besloten - de bijdragen sfeerverlichting 2020, en de huur van het voet-/fietsveer 2021 kwijt te schelden.

Binnen Afval en Milieu is € 20.000 bijgeraamd voor een vervolgonderzoek naar luchtkwaliteit en € 11.000 bijgeraamd aan bestedingsdoelen Nedvang subsidies.

Binnen Financiën & Middelen ramen wij structureel € 67.000 bij als gevolg van licenties Teams i.h.k.v. digitaal werken(€ 16.600), leasen elektrische voertuigen (€ 12.000) en i.h.k.v. verhoogde eisen aan informatiebeveiliging instellen van een zogenaamde SIEM/SOC (€ 37.400).  (€ 20.000) onderzoek bestuurscultuur. De overige bijstellingen betreffen incidentele bijstellingen  welke in de bijlage nader zijn toegelicht.

In de eerste maanden van 2021 is de oude LTS verkocht en hebben er grondverkopen plaatsgevonden uit hoofde van  natuurcompensatie i.v.m. aanleg fietspad de Bukel. Beide verkopen zorgen voor een storting van € 1,1 mln. in de Algemene Reserve. In de uitgangspuntennotitie 2022 zullen wij in gaan op keuzemogelijkheden t.a.v. inzet van (een deel) van de Algemene Reserve.   

Bedrag Omschrijving
1. € 59.701 Boekwinst verkoop Pater Kustersweg 6
2. € 193.632 Boekwinst verkoop perceel MGT P84
3. € 1.281 Boekwinst verkoop perceel MGT N627
4. € 848.352 Vrijval bruteringsreserve SOVSO-school i.v.m. verkoop SOVSO-school Pater Kustersweg 6
Totaal € 1.102.966