Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering

 

Als je met een beschouwende blik naar een gemeente kijkt vervult een gemeente verschillende rollen in haar functie naar haar inwoners. In één perspectief is de gemeente dienstverlener aan haar inwoners. In dit perspectief vervult de gemeente diensten zoals het verstrekken van paspoorten etc. In een andere rol treedt de gemeente haar inwoners tegemoet als burger van een gemeente.

Dienstverlening en besturen zit in ons DNA, is herkenbaar in beleid en uitvoering en sluit aan op de “dicht bij het leven” filosofie die verder uitgedragen wordt. In dat licht willen we vanuit betrokkenheid en op een verfrissende wijze van besturen en werken aansluiting zoeken bij de behoeften van de samenleving door concrete stappen te zetten in goed samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie. Dit zal de komende jaren zorgen voor een omslag in de ontwikkelingen van de dienstverlening en wijze van besturen waarbij we al dan niet in samenwerking met andere organisaties/overheden zorg dragen voor een samenleving waarin iedereen op een veilige wijze mee kan doen.

Verder geeft het programma Bestuur en bedrijfsvoering inzicht in de algemene middelen en de wijze waarop wordt gewerkt aan een solide financieel gezonde gemeente. Een financieel gezonde gemeente betekent: een solide financieel meerjarig beleid, goed beheer van deelnemingen en verbonden partijen, een goede financieringsfunctie; voldoende weerstandsvermogen om gemeentelijke risico’s af te dekken, voldoende waarborgen tegen calamiteiten (verzekeringen) en zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Dit wordt op een transparante wijze overzichtelijk gemaakt waarin cijfers op een leesbare manier worden gepresenteerd.
Een nadere uitwerking komt terug in de wettelijk voorgeschreven paragrafen Lokale heffingen, Bedrijfsvoering, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering en Verbonden partijen.

Voortgang programma 5

Terug naar navigatie - Voortgang programma 5

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Vanuit openbare orde en veiligheid wordt een bijdrage geleverd aan het behouden van een goed woon- en leefklimaat in onze dorpen en en het buitengebied.  Als gemeente dragen we hieraan bij door hierop toe te zien, maar ook door het treffen van preventieve maatregelen en door handhavend op te treden. In dit licht is in de eerste maanden van dit jaar bijzonder aandacht uitgegaan naar:

* Aanpak ondermijning: aan de hand van door het RIEC vastgestelde ondermijningsbeeld is het volgende gedaan. De gemeenteraad is bij raadsinformatiebrief van 8 maart 2021 of hoofdlijnen geïnformeerd over het Integrale Ondermijningsbeeld (IOB) van de gemeente. Rekening houdend met de aandachtsvelden in het IOB zijn integrale controles voorbereid. Het privacyprotocol bestuurlijke aanpak ondermijnende criminaliteit is vastgesteld. In het eerste kwartaal is een regionale ondermijningstafel gevormd. Doel hiervan is de aanpak van ondermijning regionaal af te stemmen. Er vindt periodiek een lokaal casusoverleg plaats.
Ter verbetering van de informatiepositie is de inrichting van een meldpunt voorbereid. Parallel hieraan verloopt de bevordering van de bewustwording van bestuurders, ambtelijke medewerkers, bedrijven en inwoners. Tevens is op basis van nieuwe wetgeving gestart met de evaluatie van het Bibob-beleid.

In oktober 2021 wordt middels een veiligheidsrapportage de raad nader geïnformeerd in deze.

* Uitvoering wordt gegeven aan het uitvoeringsplan van het integraal veiligheidsplan Heuvelland 2020 - 2023. De volgende nieuwe zaken zijn successievelijk opgestart:
• De concept beleidsregel Wet aanpak Woonoverlast is gereed.
• Het proces evenementen is ter hand genomen en wordt op dit moment beschreven vanaf de aanvraag t/m de evaluatie incl. de verkeersveiligheid.
• Ten behoeve van burenproblematiek en overlast is een aanvang gemaakt met het in kaart brengen van de implementatie van buurtbemiddeling.
• Het project radicalisering en polarisatie is opgestart. Het concept plan van aanpak is gereed en wordt nog verrijkt.

* Implementatie aanpak BOA 2.0:  de afgelopen maanden zijn diverse zaken doorgevoerd:
• De bereikbaarheid van de boa’s is ook buiten kantoortijden geborgd.
• De afsleepregeling is formeel vastgesteld en dus gereed voor gebruik.
• Twee nieuwe handhaving auto’s zijn in gebruik genomen.
• Twee nieuwe handhaving fietsen zijn in gebruik genomen.
• Veiligheid van de boa’s in geoptimaliseerd middels de uitrol van steekvesten en bodycams.

Wat betreft bedrijvigheid wordt het Keurmerk Veilig Ondernemen nog steeds uitgevoerd op de bedrijventerreinen Eijsden, Gronsveld en Margraten. Er vinden gesprekken plaats met het Retailpark te Gronsveld om te bezien of zij kunnen aansluiten bij het Keurmerk Veilig Ondernemen.

IDENTITEIT & SAMENWERKING

Ter versterking van onze identiteit hadden we ons voorgenomen om in Q2 een gedragen brandstory op te leveren, waarbij Dichtbij het Leven en Cittaslow de leidraad vormen.  Gezien alle ontwikkelen en het feit dat de vacature van de senior communicatie-adviseur nog niet is ingevuld is dit voornemen niet behaald.  Door corona is de jumelage met Clervaux nog niet bekrachtigd.  Een aanzet is gemaakt om te komen tot een verdere verkenning rondom de mogelijkheden van een Unesco Geopark Krijtland. 

In het licht van het behouden van de autonomie en de identiteit van de gemeente Eijsden-Margraten is de afgelopen periode als volgt verdere invulling gegeven aan de (eu-)regionale samenwerking: 

* gemeente Eijsden-Margraten is binnen de Novi Zuid-Limburg ambtelijk aanvoerder van het opgaveteam Groene Long;

* binnen het het Middengebied is Eijsden-Margraten zowel ambtelijk als bestuurlijk trekker van het programma Landbouw/Landschap. Daarnaast vervullen we als gemeente een procesondersteunende rol;

* Samen met de gemeenten in het Middengebied en Parkstad Limburg is gestart met een werkgroep ´Samen grip op verbonden partijen´ om samen meer grip te krijgen op de verbonden partijen;

* Binnen de Lijn50 heeft de samenwerking zich gericht op de voorbereidingen om te komen tot een gezamenlijke Omgevingsvisie en vanuit deelname aan de werkgroep ´Verantwoord op Weg´  wordt gewerkt aan een aanpak rondom toeristische druk;

* In het licht van grensoverschrijdende ontwikkelingen op het gebied van milieu zijn de eerste stappen gezet om samen met buurgemeenten en de provincie te komen tot nadere afstemming en samenwerking;

BESTUUR EN DIENSTVERLENING
In het licht van het versterken van het ambtelijk-bestuurlijk-samenspel enerzijds is in de 2e helft van 2020 het Platform bestuurlijke vernieuwing van start gegaan, hetgeen in 2021 is voortgezet. Thema´s die door in deze door het platform zijn opgepakt hebben betrekking op participatie, besluitvormingsproces en dienstverlening. Daarnaast heeft de GalanGroep de raadsvergadering van december 2020 en de raadsvergadering van maart 2021 geëvalueerd. Terugkoppeling van haar bevindingen als input voor het vervolg vindt nog plaats. In 20201 is tevens de werkgroep Participatie gecontinueerd. Om  de juiste aandacht te geven aan bestuurlijke vernieuwing en participatie is besloten om de griffie voor 2 jaar uit te breiden met een medewerker bestuurlijke vernieuwing/participatie.

In oktober 2020 is door de gemeenteraad een nieuwe dienstverleningsvisie ´dichtbij mensen´ vastgesteld. Op grond hiervan is vanuit het gedachtegoed ´de klant centraal´ binnen enkele teams gestart met het door vertalen van de dienstverleningsvisie in het werken binnen  de teams. Het team Vergunningverlening/RO Veiligheid Toezicht en Handhaving  heeft daarin al belangrijke stappen gezet. De teams openbare ruimte, KCC en HRM zijn recentelijk ook gestart.  Een communicatieplan ter ondersteuning van het dienstverleningstraject is opgesteld en zal in de 2e helft van dit jaar uitgerold worden. 

FINANCIEN & MIDDELEN

Het streven om een meerjaren sluitende begroting te realiseren is bij vaststelling van  de meerjarenbegroting 2021 behaald. Op grond van de ervaringen uit voorgaande jaren waarin met name het jaar 2020 een grillig verloop liet zien in de financiële ontwikkeling (een nipt positief saldo bij vaststelling van de begroting, naar een fors negatief saldo van € -1,7 mln. bij Burap 1 ,  een groot positief saldo in Burap 2 van € 1 mln. waaruit de corona reserve is gevormd tot het afsluiten van 2020 met een positief saldo van € 580.000) worden de autonome ontwikkelingen (zoals de herverdeling van het gemeentefonds en ontwikkelingen op het Sociaal Domein) nauw gevolgd om tijdig te kunnen bijsturen en maatregelen te treffen. In dat licht worden twee business controllers geworven, waarvan eentje nog voor de zomer start. 

Stelposten
Tijdens de vaststelling van de begroting 2021-2024 is de opdracht verstrekt om € 100.000 structureel te bezuinigen ten aanzien van onderhoud sportvelden. Om dit moment is een aanbesteding van de werkzaamheden in gang gezet. We wachten het aanbestedingsresultaat af, waarbij we de opmerking willen maken dat het onwaarschijnlijk is dat gelet op de hoogte van het totaal bedrag en de ontwikkelingen in de markt € 100.000 geëffectueerd wordt, mocht dit niet afdoende zijn, zullen rigoureuzere maatregelen, zoals samenvoegen van complexen of afstoten van complexen de enige oplossing zijn.

Herverdeling gemeentefonds
De invoering van de nieuwe herverdelingssystematiek van het gemeente fonds wordt wederom uitgesteld en heroverwogen waarmee de invoering van de nieuwe verdeling opgeschoven is naar 2023. Aangezien we bij de meerjarenbegroting van 2021 reeds geanticipeerd hebben op een invoering per 2022 met een voor Eijsden-Margraten negatief effect, zal het opschuiven van het moment van invoering voor 2022 een positief financieel effect hebben.  

In de eerste maanden van het jaar is de P&C cyclus breed geëvalueerd welke heeft geleid tot een verbetervoorstel P&C dat door de Raad is aangenomen.

PERSONEEL
We streven naar een organisatie die wendbaar, vitaal, resultaatgericht en klantgericht is. Hiertoe is een organisatie-ontwikkel-plan in voorbereiding die hieraan invulling geeft. Ten aanzien van de vitaliteit kunnen we thans concluderen dat het ziekteverzuim dalende is maar dat dit met 6,7% nog ver boven de norm van 5% ligt die landelijk als norm gehanteerd wordt. De aanpak rondom ziekteverzuim wordt derhalve gecontinueerd. Afbouw van inhuur wordt eveneens opgepakt. Een aantal vacatures zijn recentelijk geplaatst om enerzijds de inhuur te verminderen en anderzijds de kwaliteit in de organisatie te vergroten en daarmee ook te bouwen aan een robuustere/minder kwetsbare organisatie.  

5.1 Kerntaak: Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Omschrijving

De kerntaak Openbare orde en Veiligheid levert een bijdrage aan het behouden van een goed woon- en leefklimaat in onze dorpen en het buitengebied.
Je veilig voelen c.q. veilig zijn, is de basis om te kunnen functioneren, te verblijven en te ondernemen. Veiligheid is vanuit dat beeld een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Van alle burgers mag namelijk verwacht worden dat zij zich gedragen met respect voor elkaar en de omgeving. Echter, veiligheid is ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Mensen moeten veilig zijn en zich veilig (kunnen) voelen in en om het huis, in het verkeer en ongehinderd op straat kunnen verblijven, overdag en ’s avonds en veilig hun ondernemerschap en verenigingsactiviteiten kunnen uitoefenen. Van ons als gemeente mag onder meer verwacht worden dat wij erop toezien dat dat mogelijk is, door het treffen van preventieve maatregelen en door handhavend op te treden. 

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.2 Kerntaak: Identiteit & Samenwerking

Terug naar navigatie - Omschrijving

Om invulling te kunnen geven aan haar bestaansdoel komt de gemeente vele (maatschappelijke) partners tegen met een samenwerking op verschillende niveaus en voor verschillende beleidsvelden.

Te denken valt aan onder meer de huidige samenwerking inzake de grensoverschrijdende milieuproblematiek, handhaving en oefeningen in het kader van veiligheid, de Rijksgrenscorrectie, mobiliteit inzake spoor en waterweg, het project “meer met de Maas’, samenwerking met Voeren op het terrein van natuur en landschap, grensoverschrijdend ondernemen, de samenwerking in de sociale sector, de jumelage met Clervaux, de verbonden partijen en onze eigen bedrijfsvoering.

Die verscheidenheid van opgaven en beleidsvelden vergt dat er voor samenwerking passend moet worden ‘geschakeld op schalen’, zoals bijvoorbeeld op de schaal stad/platteland, in casu Maastricht/Heuvelland of op de schaal Lijn 50 of op schaal Zuid-Limburg (18) of op de schaal Limburg (33) of op de schaal Euregionaal. Meer themagericht – bijv. de thema’s erfgoed, slowtoerisme, fruitsector en streekprodukten - kan worden gedacht aan samenwerking op een schaal met de regio Haspengouw en/of met de regio Land van Herve. Grensoverschrijdende samenwerking maakt sinds vorig jaar voor het eerst ook deel uit van het takenpakket van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en die omstandigheid kan bevorderend werken voor het verdiepen en uitbouwen van de grensoverschrijdende samenwerking in onze (eur)regio.

Uitgangspunt voor samenwerking vormt de autonomie en de identiteit van de gemeente Eijsden-Margraten. Op grond van dit uitgangspunt staat de gemeente open voor het verdiepen en verder uitbouwen van de (eu-)regionale samenwerking middels het voeren van een stevige regio-agenda op samenwerking.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.3 Kerntaak: Bestuur & Dienstverlening

Terug naar navigatie - Omschrijving

De gemeente streeft richting haar inwoners en ondernemers naar een transparante en betrouwbare dienstverlening. Duidelijkheid, kwaliteit en korte doorlooptijden staan hierin centraal. Deze vorm van dienstverlening vraagt om een open en transparante wijze van communiceren naar onze inwoners, belanghebbenden en maatschappelijke partners die te typeren is als klantvriendelijk en klantgericht.

Daarnaast wordt ingezet op de kracht en kwaliteiten van inwoners en ondernemers die binnen Eijsden-Margraten aanwezig zijn door ons dienstbaar op te stellen richting samenleving en niet andersom: de burger centraal. Dit vraagt om een omslag van besturen en werken vanuit de ambtelijke organisatie en het bestuur. Een werkwijze waarin verbinding gemaakt wordt met de samenleving op basis van burgerparticipatie, co-creatie, maar waar ook vanuit een coöperatieve houding ruimte geboden wordt aan burgerinitiatieven.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Financiële afwijking

Terug naar navigatie - Financiële afwijking
5.3 Bestuur en Bedrijfsvoering
Onderwerp B/L 2021 2022 2023 2024 I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
Autonome ontwikkelingen
Totaal
Besluiten
Onafhankelijk onderzoek naar bestuurscultuur L € -20.000
Totaal € -20.000 - - -
Bijstelling bestaand beleid
Totaal - - - -
Totaal € -20.000 - - -

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Besluiten

Onafhankelijk onderzoek mogelijk "machtsmisbruik"
In opdracht van uw raad dient uitvoering gegeven te worden aan een onafhankelijk onderzoek naar de bestuurscultuur binnen de gemeente. De kosten hiervoor worden vooralsnog geraamd op € 30.000. € 10.000 kan nog worden betaald uit het reguliere budget voor bestuurlijke vernieuwing. Derhalve dient € 20.000 te worden bijgeraamd.

5.4 Kerntaak: Financiën & middelen

Terug naar navigatie - Omschrijving

Binnen het beleidsveld financiën en middelen geven we uitvoering aan een solide financieel meerjarig beleid met zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Wij zorgen voor een transparante begroting waarin cijfers op een leesbare manier worden gepresenteerd. 

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Financiële afwijking

Terug naar navigatie - Financiële afwijking
5.4 Financiën & middelen
Onderwerp B/L 2021 2022 2023 2024 I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
Autonome ontwikkelingen
Corona compensatie december circulaire. L € 160.681 I
Inzet corona compensatie december circulaire tbv culturele doeleinden. L € -62.505 I
Inzet corona compensatie december circulaire tbv TK verkiezingen 2021 L € -37.270 I
Dit zijn invoeringskosten voor de inrichting van de module schuldhulpverlening. L € -2.600 I
Totaal € 58.306 - - -
Besluiten
Vakapplicatie Jeugd, participatie en WMO L € -875 € -875 € -875 € -875 S
Verlengen applicatie Aeolus t/m december 2021. L € -8.200 I
Aanschaf electrische dienstvoertuigen L € -11.967 € -11.967 € -11.967 € -11.967 S
Invoering SIEM/SOC L € -37.400 € -38.400 € -38.400 € -38.400 S
Licenties Microsoft TEAMS L € -16.606 € -16.606 € -16.606 € -16.606 S
ICT aanpassingen ivm digitaal werken L € -15.376 I
Aanpassen infra structuur en thuishelp ivm digitaal werken L € -8.736 I
Verhoging bijdrage aan Gegevenshuis ivm bijgestelde begroting L € -16.230 I
Vergoedingen ivm Corona, bruikleen vergoeding terrassen L € -5.000 I
Totaal € -120.390 € -67.848 € -67.848 € -67.848
Bijstelling bestaand beleid
Totaal - - - -
Totaal € -62.084 € -67.848 € -67.848 € -67.848

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Coronacompensatie
Via de decembercirculaire 2020 is nog een bedrag ter grootte  van € 160.681 ontvangen voor Coronacompensatie. Van dit bedrag worden posten afgezonderd, te weten  € 62.505 ten behoeve van culturele doeleinden en € 37.270 ten behoeve van de in maart gehouden tweede kamer verkiezingen.

Schuldhulpverlening
Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Onderdeel van de wetswijziging is dat gemeenten verplicht zijn om in hun verordening een wettelijke termijn op te nemen waarbinnen de gemeente moet besluiten of iemand in aanmerking komt voor een schuldenregeling. Om dit proces te kunnen bewaken is een module schuldhulpverlening aangeschaft. De inrichtingskosten bedragen € 2.600. 

Besluiten

Vakapplicatie Jeugd/Participatie/Jeugd
Voor aanbesteding van de applicatie werden de structurele lasten geraamd op € 35.000 die aldus in de begroting 2021 ev zijn verwerkt. Bij de aanbesteding is gebleken dat deze kosten € 35.875 bedragen. Het verschil dient derhalve structureel te worden bijgeraamd.

Verlengen applicatie Aeolus
Aangezien de uitvoering van de Participatie versneld wordt ingevoerd, zullen de onderdelen Jeugd en WMO pas eind 2021 kunnen worden ingevoerd. Daardoor is het noodzakelijk de huidige Jeugd en WMO-applicatie Aeolus te verlengen t/m december 2021.

Elektrische voertuigen
Op 6 januari 2021 is de overeenkomst van de huidige elektrische dienstreis voertuigen afgelopen. Dienstreiskilometers willen we zo duurzaam mogelijk rijden. Vandaar dat nieuwe elektrische auto’s worden geleased. Het nieuwe leasecontract past niet meer binnen het aflopende leasecontract. Dit komt onder meer omdat met name is gekozen voor een grotere actieradius en reguliere prijsstijgingen. 

Invoering SIEM/SOC
ENSIA veronderstelt dat gemeenten voortdurend werken aan verbetering van de informatiebeveiliging. De belangrijkste ontwikkeling voor 2021 heeft betrekking op de verdere invoering van de Baseline
Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als nieuw normenkader. Het belangrijkste verbeterpunt is de invoering van een zogenaamd SIEM / SOC, als verplichte maatregel uit de BIO. SIEM staat voor Security Information & Event Management (een computertool die het volledige dataverkeer van en naar de organisatie (geanonimiseerd) monitort, SOC voor Security Operations Center (een servicedesk die de bevindingen van de SIEM onderzoekt en waar nodig actie onderneemt). De invoering van SIEM /SOC waren niet voorzien in onze gemeentelijke begroting. De incidentele implementatie kosten bedragen € 15.000 de structurele kosten € 38.400. Voor 2021 zijn de structurele kosten naar rato meegenomen. te weten € 22.400.

Licenties TEAMS
Microsoft Teams is de primaire digitale vergadertool binnen onze organisatie. Om dit ook organisatie breed (raad, college en ambtelijke organisatie) uit te kunnen rollen dienen de abonnementen en licenties te worden uitgebreid. De kosten hiervan bedragen € 16.606.

ICT aanpassingen digitaal werken
In verband met de digitale raadsvergaderingen zijn op ICT gebied een aantal aanpassingen noodzakelijk gebleken. (WiFi verbindingen, thuiscontroles en helpdesk)

Aanpassen infrastructuur
Ten behoeve van een stabiele ICT infrastructuur hebben thuiscontroles bij raadsleden plaatsgevonden. Tevens is een helpdesk ingericht.

Bijdrage Gegevenshuis
Betreft verhoging van de bijdrage aan het Gegevenshuis. Een en ander conform de vastgestelde bijgestelde begroting 2021.

Vergoedingen ivm Corona
Als gevolg van de Corona-maatregelen zijn ondernemers gedurende langere tijd beperkt in hun exploitatie. Er zijn weliswaar diverse financiële ondersteuningsmaatregelen via (o.a.) de Rijksoverheid maar deze bieden niet altijd voldoende soelaas. De mogelijkheden voor ondersteuning door gemeenten zijn beperkt. Uitstel van betaling en kwijtschelden van bepaalde lokale lasten / bijdragen zorgt toch voor enige verlichting. Derhalve is - in het kader van het herstel na Corona besloten - de bruikleenvergoeding terrassen 2021 kwijt te schelden.

5.5 Kerntaak: Personeel

Terug naar navigatie - Omschrijving

In deze kerntaak geven we inzicht in de personele ontwikkeling. Een goede personele invulling is van groot belang voor de realisatie van de doelen van de organisatie. Er wordt inzicht geboden in de personele inzet op de programma’s 1 tot en met 4 en de personele inzet die tot de overhead wordt gerekend. Door het personeel in dit programma onder te brengen, is het totaal inzicht in de personele ontwikkeling groter. Binnen de personele inzet is een onderverdeling te maken naar overhead en direct toewijsbare personele inzet.

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Tot de overhead horen alle functies die dit doel dienen. De overheadfuncties staan derhalve niet rechtstreeks ten dienste van de (externe) klant. Dat betekent dat in ieder geval de kosten in verband met de volgende elementen tot kosten van overhead worden gerekend en moeten worden opgenomen:

- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel en organisatie;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning (excl. griffie)
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting;
- documentaire informatievoorziening en
- managementondersteuning primaire proces.

Wat mag het kosten Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering
Wat mag het kosten? Begroting 2021 Begr.wijz. Begroting 2021
5. Bestuur & Bedrijsfvoering NW Burap 2 Na Burap 2
Saldo beleidsveld 5.1 Openbare orde en veiligheid -€ 2.024.155 € 30.000 -€ 1.994.155
Saldo beleidsveld 5.2 Identiteit & Samenwerking -€ 195.272 € 158.000 -€ 37.272
Saldo beleidsveld 5.3 Bestuur & Dienstverlening -€ 1.485.657 -€ 54.000 -€ 1.539.657
Saldo beleidsveld 5.4 Financiën & Middelen € 35.073.460 € 531.850 € 35.605.310
Saldo beleidsveld 5.5 Personeel -€ 14.642.103 -€ 271.040 -€ 14.913.143
Saldo beleidstaak vóór bestemming € 16.726.273 € 394.810 € 17.121.083
Mutaties reserves € 746.354 € 29.000 € 775.354
Saldo beleidstaak na bestemming € 17.472.627 € 423.810 € 17.896.437