Programma 4: Wonen & Mobiliteit

 

Wonen in een prettige leefomgeving met passende voorzieningen die goed ontsloten zijn, is een belangrijk thema voor de komende jaren.  Gezien de demografische ontwikkelingen zal de gemeente moeten inspelen op veranderende woon- en leefbehoeften. In dit programma wordt aangegeven hoe we hier mee om willen gaan. De aantrekkingskracht van Eijsden-Margraten om er te wonen, te verblijven, te werken en te ondernemen wordt bepaald door de wijze waarop onze gemeente ontsloten is. Mobiliteit en het realiseren van een verkeersveilige gemeente is dan ook een belangrijk thema dat primair aansluit bij het realiseren van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat.

Voortgang programma 4

Terug naar navigatie - Voortgang programma 4

WONEN

Om de woonopgaven voortvloeiende uit de woonvisie te realiseren zullen, zoals in de begroting is aangegeven, de bestaande bouwplannen worden afgerond en worden nieuwe bouwplannen geïnitieerd en gefaciliteerd.

In dat licht is in de 1e helft van het jaar uitvoering gegeven aan de verdere afronding van de bouwplannen ´t Veldje, Bloesemgaard 1e fase, Poelveld, het bouwplan Keerberg en het bouwplan de Bongerd.

Verder zijn voorbereidingen getroffen rondom een aantal nieuwe woningbouwontwikkelingen. Voor het bouwplan Karreweg II te Sint Geertruid en Mheerderweg Noord te Banholt is de verkoop van de kavels gestart en is tevens gestart met de aanleg van de infrastructurele werkzaamheden. De bouwplannen van de te realiseren sociale huurwoningen door Van Hier Wonen in beide plannen zijn in het licht van het op te starten vergunningentraject verder uitgewerkt. De planontwikkeling Europapark is verder voorbereid om in de 2e helft van dit jaar te kunnen starten met de planologische procedure. De realisatie van het bouwplan op de voormalige locatie Lidl te Eijsden is reeds gestart.  In overleg met Envida, Grueles, Talent en de grondeigenaar van de gronden nabij de sporthal Gronsveld is een intentie-overeenkomst afgesloten om te komen tot herontwikkeling van de locatie Kampweg. In aansluiting hierop is een samenwerkingsovereenkomst in voorbereiding en worden voorbereidingen getroffen om spoedig de planologische procedure te gaan opstarten ter realisering van zorgwoningen en PG-plaatsen. In het licht van deze planontwikkeling zal tevens het gebouw Kampweg 37B waarin Stichting Grueles en Talent is gehuisvest worden aangepast.

Een haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw in de kernen Oost-Maarland en Mheer zijn opgestart. Zo ook is een verkenning gestart om tot concrete planontwikkeling te komen aangaande de 2e fase Bloesemgaard en het realiseren van sociale huurwoningen aan de Sprinkstraat te Margraten.  Ten aanzien van fase 2 Bloesemgaard wordt thans in beeld gebracht welk woningbouwprogramma te realiseren. Het voornemen om een verkenning op te starten naar een herontwikkeling van het Raadhuisplein te Cadier & Keer is nog niet nader geconcretiseerd. Dit vanwege het feit dat verplaatsing van de Aldi nog niet nader is geformaliseerd. 

Middels het traject dat samen met prof. Coenen is ingezet om te komen tot een masterplan voor het gebied ´Poort van het Heuvelland´ zal antwoord gegeven worden op mogelijkheden om in het gebied woningbouw te realiseren.  

Naast het realiseren van nieuwbouwprojecten is ook ingezet op het transformeren van de woningmarkt, het stimuleren dan wel faciliteren dat leegstaand vastgoed wordt heringevuld en monumentaal vastgoed ook een toekomstperspectief bieden. Vanuit het verduurzamen van bestaande woningen is het project dubbel duurzaam, het zonnepanelenproject en het project Plus je Huis gecontinueerd. Voor wat betreft leegstaand vastgoed en monumentaal vastgoed zijn diverse initiatieven verder ontplooid. In dat licht kan vermeld worden dat de planologische procedure rondom de herontwikkeling van onder meer de hoeves aan de Sprinkstraat (achter de Plus), hoeve Dobbelstein en hoeve Welsderhof zijn opgestart. Ook is een plan in voorbereiding in Banholt, waarbij een agrarische bouwkavel wordt opgeheven en woningbouw ter plaatse onderzocht wordt. Planontwikkeling rondom het Ursulinencomplex is eveneens in voorbereiding.  

Ter ondersteuning van het realiseren van de woningbouwopgaven zijn een aantal flankerende activiteiten opgepakt, te weten:

* In samenspraak met de Provincie zijn voorbereidingen getroffen om aanspraak te maken op het provinciale project ´kwaliteit Limburgse Centra´, hetgeen naar verwachting in Q3 nader omgezet kan worden in concrete afspraken met de Provincie die vervat worden in een samenwerkingsovereenkomst. Echter door de bestuurlijke omstandigheden bij de Provincie op dit moment is onzeker hoe dit traject verder gaat verlopen.

* Er is een woningmarktbehoefte onderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten in Q3 opgeleverd zullen worden.

* In de raadsvergadering van mei 2021 is de startersverordening geactualiseerd met verruiming van de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een starterslening.

* Voor 1 juli zullen de woningcorporaties in het kader van de te maken prestatie-afspraken een bod moeten neerleggen. 

MOBILITEIT & VERKEER

Zoals in de begroting is aangeven wordt ingezet op het realiseren van verkeersveiligheid en het verbeteren van de mobiliteit. In dat licht zijn de volgende activiteiten opgepakt:

* veilige schoolroutes: we zijn bezig met een fietsplan. Dit plan formuleert verbetering ten aanzien van de fietsinfrastructuur, gedrag en samenwerking met diverse organisaties. Gekeken wordt naar utilitair fietsverkeer waaronder ook de school-thuisroutes, maar ook het toeristisch recreatief verkeer. De rapportage zal rond de zomervakantie worden opgeleverd en is mede tot stand gekomen met diverse stakeholders.

* rondom het station Eijsden is een mobiliteitsvisie opgesteld samen met het burgerinitiatief, dit heeft geleid tot een aanzet tot een gebiedsontwikkeling welke het college zal gaan voorbereiden. Vanwege corona is de provincie genoodzaakt om Arriva te verzoeken om een herzien vervoersplan op te stellen. Dit heeft geleid tot het tijdelijk aanpassen van de dienstregeling welke nu nog steeds van kracht is. Hierover bent in de jaarrekening geïnformeerd.

* op diverse wegen zijn snelheidsremmende maatregelen genomen zijnde Kapelweg in Cadier en Keer, wordt in overleg met de bewoners van Bruisterbosch een rehabilitatie voorbereid en wordt tevens met de bewoners van de Dorpstraat in Sint Geertruid gewerkt aan een vermindering van de parkeerdruk in relatie tot de rehabilitatie ter plaatse. Daarnaast heeft het college besloten enkele extra snelheidsdisplays aan te schaffen, waarbij op een aantal plekken permanente voorzieningen worden geplaatst.

* parkeeroverlast in Eijsden: is aangepakt door inzet BOA in met name het historisch centrum, maar ook het winkelcentrum, daarnaast is gestart met de realisatie van de parkeerplaats aan de Stiegel

* vergroten fietsveiligheid: naast het reeds genoemde fietsplan dat voor het zomerreces wordt opgeleverd, is langs de Bukel/Sint Geertruiderweg een gescheiden fietsvoorziening aangelegd. Het project vordert gestaag. Doch doordat een enkele agrariër niet wenst mee te werken in een grondruil of verwerving zijn we genoodzaakt een juridische procedure te starten. Daar deze procedure de nodige zorgvuldigheid met zich meebrengt wordt ter plaatse het profiel (tijdelijk) aangepast en ingericht als fietsstraat.

VASTGOED

De gemeente werkt mee aan het multifunctioneel gebruik van maatschappelijke accommodaties en geeft uitvoering aan het eerder vastgestelde ´vijf kernen´ accommodatiebeleid (zie programma 1). Daarnaast is op basis van de begroting een vervolg gegeven aan het afstoten van gemeentelijk vastgoed. Dit heeft onder meer er toe geleid dat in de 1e helft van 2021 de voormalige LTS-locatie is verkocht en  de boekwinst van € 59.700  ten gunste komt van de algemene reserve. Tevens is de reserve  SOVSO school van € 848.000, die nog opgenomen was in onze boeken, vrijgevallen en teruggestort in de Algemene Reserve. In de kadernota/uitgangspuntennotitie zal verder aandacht besteed worden aan eventuele keuzemogelijkheden t.a.v. inzet van deze middelen. 

Daarnaast heeft er verkoop van gronden plaatsgevonden t.b.v. € 195.000, welke rechtstreeks naar de Algemene Reserve vloeien. Deze verkopen vloeien voort uit natuurcompensatie i.v.m. aanleg fietspad de Bukel. Naar verwachting zullen de panden Eindstraat 1-5 te St. Geertuid en Oosterbroekweg 9 te Gronsveld in 2021 verkocht worden.

OMGEVINGSVISIE

Hoewel het onzeker is of de omgevingswet daadwerkelijk op 1 januari 2022 van kracht wordt, zijn de voorbereidingen hieromtrent gewoon voortgezet. In dat licht is met ingang van april dit jaar de applicatie Squit 2020 uitgerold binnen de gemeente Eijsden-Margraten. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen om aan te sluiten op de digitale landelijke voorziening (het DSO). Ook zijn de voorbereidingen lopende rondom het opstellen van een Omgevingsverordening, zijnde een integrale verordening voor de fysieke leefomgeving.


In samenwerking met de Lijn50 gemeenten is gewerkt aan het opstellen van de bouwstenennotitie als input voor het verder vormgeven van de ontwerp omgevingsvisie. Deze bouwstenennotitie is in de raden van Lijn50 in Q2 vastgesteld.

4.0 Prioritair thema: Wonen

Terug naar navigatie - Omschrijving

We streven in Eijsden-Margraten naar een duurzame woningvoorraad en woonomgeving die aansluit bij de behoeften in de kernen en waarbij gemeentebreed met name ingezet wordt op passende woningen voor zowel starters als senioren. Hierdoor willen we de doorstroming bevorderen. Inwoners wonen in een gezonde, veilige en prettige woon- en leefomgeving, waarbij duurzaamheid en kwaliteit belangrijke uitgangspunten zijn. Hierbij heeft de herbestemming en transformatie van bestaande (leegstaande) gebouwen onze bijzondere aandacht.

Rondom het programma Wonen staat de gemeente Eijsden-Margraten voor een aantal opgaven:

  • Bouwopgave: op grond van demografische ontwikkelingen heeft de gemeente Eijsden-Margraten (01.01.2019) een bouwopgave van ca. 630 nog te realiseren woningen.
  • Duurzaamheidsopgave: het verduurzamen van bestaand en nieuw vastgoed.
  • Leegstandsproblematiek: het herinvullen dan wel herbestemmen van vrijkomende agrarische bebouwing c.q. grootschalige complexen.
  • Huisvesting bijzondere doelgroepen (statushouders en zorgvragers zoals woonurgenten, gehandicapten en ggz-patiënten).
  • Aanbieden nieuwe zorgconcepten als aanzet voor nieuwe zorgtransformatie gericht op zorginclusieve kernen

Ontwikkellijnen
Om een antwoord te geven op de woonopgaven komt de focus te liggen op een zestal ontwikkellijnen. Centraal hierin staat dat er in de kernen gebouwd wordt naar behoefte. Dit wordt gerealiseerd middels afbouw van lopende uitbreidingsbouwplannen, realisatie van inbreidingslocaties, het verbeteren van de bestaande woningvoorraad en transformatie/herinvulling van leegstand (agrarische) bedrijfspanden en rijksmonumenten. Initiatieven die ontwikkeld worden dienen bij te dragen aan de kwaliteit van leven die past bij de gemeente Eijsden-Margraten, waarbij de woonomgeving en het leefklimaat versterkt wordt. Dit betekent dat woningbouwplannen kwalitatief en kwantitatief afgestemd worden op de lokale woonbehoefte en bijdragen aan het versterken van de omgeving en identiteit van Eijsden-Margraten; het landschappelijke en groene karakter versterken, ruimte bieden voor bewegen en ontmoeten, inpassen duurzaamheidsvraagstuk en incorporeren gezond leefklimaat vanuit de doelstellingen van het thema lifestyle.

1. Woningbouw voor starters: het aanbod van koopwoningen voor starters verhogen en voor de doelgroep behouden.
2. Doorstroming bevorderen: door woningen voor ouderen te realiseren wordt de doorstroming bevorderd en wordt er ruimte gecreëerd voor huisvesting van (jonge) gezinnen).
3. Langer thuis wonen stimuleren: faciliteiten bieden om de woningen voor deze doelgroep levensloopbestendig te maken, maar zodanig dat deze vervolgens ook aantrekkelijk blijven voor nieuwe bewoners. Indien langer thuis wonen niet meer mogelijk is dienen er geclusterde woonzorgvormen beschikbaar te zijn waarin de doelgroep gehuisvest kan worden.
4. Huisvesten bijzondere doelgroepen: het realiseren van voldoende kwalitatief aanbod van betaalbare huurwoningen voor de bijzondere doelgroepen, zoals statushouders waar nodig woonurgenten en mogelijk via bijzondere (tijdelijke) huisvestingsvormen.
5. Verduurzaming bestaande en nieuwe woningvoorraad: via het duurzaamheidsprogramma op stimulerende en faciliterende wijze en waar mogelijk op sturende wijze invulling geven aan het verduurzamen van de woningvoorraad.
6. Leefbare kernen: het kwalitatief hoge woon- en leefklimaat wordt in stand gehouden waarbij passende wooninitiatieven zo veel mogelijk worden gefaciliteerd.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.1 Kerntaak: Mobiliteit & verkeer

Terug naar navigatie - Omschrijving

Mobiliteit maakt een belangrijk onderdeel uit van het dagelijkse leven: om te werken, voor sociale contacten, voor recreatie en ontspanning. Naast het behoud van een goed dekkend OV-netwerk, liggen binnen de gemeente Eijsden-Margraten uitdagingen rondom het verbeteren van de verbindingen tussen de kernen, met name op het gebied van het openbaar vervoer. De wegen zijn structureel goed onderhouden, waardoor de kernen en de lokale/regionale voorzieningen goed bereikbaar zijn.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.2 Kerntaak: Vastgoed

Financiële afwijking

Terug naar navigatie - Financiële afwijking
4.2 Vastgoed
Onderwerp B/L 2021 2022 2023 2024 I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
Autonome ontwikkelingen
kapitaalasten agv investering MFA € -2.224 € -2.224 € -2.224
Totaal - € -2.224 € -2.224 € -2.224
Besluiten
Totaal - - - -
Bijstelling bestaand beleid
Totaal - - - -
Totaal - € -2.224 € -2.224 € -2.224

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Autonome ontwikkelingen

MFA
Als gevolg van de verkoop van het pad Hoenderstraat 2 B zijn voor het huisvesten van enkele verenigingen in de MFA enkele aanpassingen doorgevoerd. Als gevolg hiervan zijn de kapitaallasten bijgeraamd.

4.3 Kerntaak: Omgevingsvisie

Wat mag het kosten Programma 4: Wonen & Mobiliteit

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten Programma 4: Wonen & Mobiliteit
Wat mag het kosten? Begroting 2021 Begr.wijz. Begroting 2021
4. Wonen & Mobiliteit NW Burap 2 Na Burap 2
Saldo beleidsveld 4.0 Prioritair thema Wonen € 161.722 -€ 104.000 € 57.722
Saldo beleidsveld 4.1 Mobiliteit & Verkeer -€ 1.651.779 -€ 40.302 -€ 1.692.081
Saldo beleidsveld 4.2 Vastgoed -€ 1.974.208 € 221.487 -€ 1.752.721
Saldo beleidsveld 4.3 Omgevingsvisie € 319.654 € 450.000 € 769.654
Saldo beleidstaak vóór bestemming -€ 3.144.611 € 527.185 -€ 2.617.426
Mutaties reserves -€ 51.676 € 104.000 € 52.324
Saldo beleidstaak na bestemming -€ 3.196.287 € 631.185 -€ 2.565.102