Programma 3: Klimaat & Energie

Omschrijving

In dit programma wordt ingegaan op de vraagstukken rondom het realiseren van een duurzame samenleving waarbij, rekening houdende met de Europese en landelijke ontwikkeling, invulling wordt gegeven aan de klimaat en energie-opgaven waar deze gemeente voor staat.

Samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven werken we aan een schone en gezonde leefomgeving die duurzaam, klimaat- en toekomstbestendig is. Zo is en blijft onze gemeente aantrekkelijk om in te wonen en te werken. De ambitie is met name gericht op het zetten van betekenisvolle stappen rondom de klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Dat wil zeggen dat wij inwoners, ondernemers en organisaties faciliteren en stimuleren bij energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie. Naast de klimaatopgaven zetten wij – in combinatie met de andere prioritaire thema’s – in op een schone, groene en gezonde leefomgeving. In dit programma betreft het specifiek maatregelen voor schone lucht, geluid, bodem, afval als op het gebied van water.

Voortgang Programma 3

Eind 2020 zijn we gestart met het participatietraject als onderdeel van de RES1.0 (Regionale Energiestrategie). De eigen organisatie, bestuur, inwoners en andere stakeholders (b.v. natuurorganisaties, toeristische sector enz.) zijn digitaal geïnformeerd over de plannen en hebben meegedacht over de strategie. Parrallel daaraan is gewerkt aan het beleidskader voor zonne- en windenergie. Alle input overwegende heeft het college in april 2021 besloten de raad voor te stellen  het buitengebied vrij te houden van zonneweiden en windmolens en in te zetten op isoleren en zonnepanelen op daken. Samen met de gemeenten in Zuid Limburg is het bod RES1.0 vorm gegeven. De raad beslist over het kader en het bod RES1.0 op 1 juni 2021.

In januari 2021 is de concept warmtevisie opgeleverd. De Warmtevisie is aansluitend in het college en de raad  behandeld. Op 10 mei 2021 is in de vorm van een masterclass de warmtevisie met de inwoners en ondernemers besproken. Volgens planning neemt de raad in december 2021 een besluit over de warmtevisie.

Projecten als Zorgeloos Zonnepanelen en Dubbel Duurzaam lopen conform planning. Voor Zorgeloos Zonnepanelen worden de aanbestedingsstukken voor een nieuwe Europese Aanbesteding opgesteld. Voor Dubbel Duurzaam zijn de tweede tranche pilots (25 stuks) uitgevoerd. Er is besloten om extra pilots (13 stuks)  op te pakken voor pandeigenaren die zich later nog hebben aangemeld. Het project PlusjeHuis is gegund. Er wordt gewerkt aan een communicatietraject, waarmee begin juni 2021 gestart wordt.

Vattenfall heeft de regionale aanbesteding gewonnen voor het plaatsen van laadpalen. Samen met hen wordt gekeken naar een dekkend laadpalenplan dat de komende 2 a 3 jaar wordt uitgevoerd.

Met de resultaten van de onderzoeken gerelateerd aan de klimaatstresstest zijn we in 2021 aan de slag gegaan. Voor de onderdelen wateroverlast en overstromingen zijn de zogenaamde "risicodialogen" gevoerd met de partners (overige overheden). Voor de onderdelen droogte en hitte zijn de gemeenten Gulpen Wittem en Vaals (Lijn50)  aangesloten. Voor deze gemeenten is een inhaalslag gemaakt door het noodzakelijke kaartmateriaal op te leveren.

De ontwikkelingen in en rondom de vliegvelden MAA en Luik Bierset zijn nauwlettend gevolgd. O.a. op de toekomstvisie van MAA en de uitbreidingsplannen van Luik Bierset heeft de gemeente (al dan niet gezamenlijk met andere overheden) haar zienswijze kenbaar gemaakt. Samen met betrokken overheden wordt gewerkt aan een zogenaamde regioagenda.

De resultaten van de luchtkwaliteit in Eijsden zijn in januari 2021 gepresenteerd. Naar aanleiding van de resultaten is gekeken naar het vervolgtraject. Er wordt een vervolgonderzoek gestart, waarmee we de invloed van de A2, milieueffecten vanuit met name de industrie in Visé en de effecten van het luchtverkeer in beeld willen brengen. Daarnaast wordt een haalbaarheidsonderzoek opgepakt waarmee we de haalbaarheid (rendement) van enkele lokale maatregelen willen onderzoeken (b.v. instellen milieu zone). Voor de diverse onderzoeken zijn middelen in de 1e Burap opgenomen (ad. € 20.000,-)

Voor Duurzaamheid worden vooralsnog geen overschrijdingen verwacht in de begroting 2021.

In april 2021 heeft de raad de afvalstoffenverordening doorgeschoven op de agenda. De afvalstoffenverordening heeft begin 2021 ter inzagen gelegen en is met name gericht op het aanpassen van de frequentie van tweewekelijks naar vierwekelijks ophalen van het restafval in combinatie met het plaatsen van ondergrondse containers. Door RD4 is in samenwerking met de deelnemende gemeenten de afgelopen maanden gewerkt aan de nieuwe Grondstoffennota die later dit jaar door de gemeenteraad dient te worden vastgesteld.

3.0 Prioritair thema: Duurzaamheid

Omschrijving

De opgave waar we als gemeente en samenleving voor staan betreft vanuit macro-oogpunt bezien ‘’het veilig stellen van de toekomst’’. Hierbij is minimaal vereist het aansluiten bij rijksdoelstellingen en prioriteit geven aan dat wat prioriteit vraagt, namelijk oppakken energietransitie.

Hoewel de opgaven rondom klimaat en energie een proces van jaren is, kunnen we gezien de complexiteit van de opgave niet achterover leunen. We gaan samen met de samenleving aan de slag en creëren bewustwording bij onze inwoners en ondernemers. De doelstelling is om te verbinden en samen te werken en inwoners en ondernemers in beweging brengen, waarbij zij gefaciliteerd worden door projecten die de energietransitie ondersteunen. Door middel van een interne en externe campagne zal duurzaamheid ingebed worden in de gemeente en de gemeenschap, om zo samen met alle belangrijke stakeholders te komen tot een eenduidige aanpak.

Ontwikkellijnen
Om een antwoord te geven op de opgaven komt de focus te liggen op de volgende ontwikkellijnen:

1. voorlichting en richting bepalen om doekracht en slagkracht te bewerkstelligen.
2. intern- en extern de basis leggen voor gedegen beleidsuitvoering in het kader van de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte.
3. huidige projecten (Zorgeloos zonnepanelen, Dubbel duurzaam etc.) voortzetten en waar mogelijk versnellen.
4. prioriteiten stellen en keuzes maken voor nieuwe projecten (Duurzaamheidsloket, Educatie) en hier de benodigde kennis en kunde voor organiseren.

Wat willen we bereiken?

3.01 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven

Wat gaan we ervoor doen in 2021?

3.1 Kerntaak: afval, water en milieu

De kwaliteit van het milieu is één van de factoren in de leefomgeving die van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Voor de gezondheid van onze inwoners zijn ook andere factoren in onze leefomgeving belangrijk, zoals de aanwezigheid van groen, natuur en een gezonde levensstijl. De inrichting van de omgeving kan gezond gedrag uitlokken. 

Onze inwoners hebben recht op een gezonde leefomgeving in de volle breedte: lucht, water, ondergrond, licht, geluid, welzijn en veiligheid. Daarom investeren we in een leefomgeving waarin de milieucondities op orde zijn en in een robuust en duurzaam energiesysteem.

3.1.1 Stimuleren afvalpreventie

3.1.2 Beperken milieu-, lucht- en geluidsvervuiling

3.1.3 Zorgdragen voor toekomstbestendige watersystemen

Financiële afwijking

3.1 Afval, water en Milieu
Onderwerp B/L 2021 2022 2023 2024 I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
Autonome ontwikkelingen
Totaal - - - -
Besluiten
Vervolg onderzoek en keuzes luchtkwaliteit L € -20.000 I
Bestedingdoelen Nedvang L € -11.000 I
Totaal € -31.000 - - -
Bijstelling bestaand beleid
Totaal - - - -
Totaal € -31.000 - - -

Toelichting

Besluiten

Luchtkwaliteit
Vanaf eind 2019 tot september 2020 hebben in Eijsden (Poelveld) metingen plaatsgevonden naar de luchtkwaliteit. De resultaten van de meting zijn in december 2020 in een rapport aangeboden. De conclusies in het rapport zijn aanleiding om na te denken over mogelijke maatregelen en een vervolgonderzoek op te starten waarbij specifiek de invloed van de A2 gemeten wordt. Bovendien willen wij het onderzoek uitbreiden met het meten van fijnstof afkomstig van vliegtuigen. Met de resultaten van het vervolgonderzoek kunnen betere keuzes worden gemaakt inzake de meest effectieve maatregelen.

Bestedingsdoelen Nedvang
In 2020 heeft vanwege Corona geen cultuureducatie kunnen plaatsvinden. Hierdoor zijn de hiervoor door Nedvang ter beschikking gestelde middelen in 2020 in het jaarrekening saldo vervallen.  Aangezien deze middelen expliciet ter beschikking zijn gesteld voor cultuureducatie en hierover ook verantwoording over dient te worden afgelegd wordt het cultuur educatieprogramma in 2021 uitgevoerd. De vervallen middelen dienen derhalve weer ter beschikking worden gesteld. 

Wat mag het kosten Programma 3: Klimaat & Energie

Wat mag het kosten? Begroting 2021 Begr.wijz. Begroting 2021
3. Klimaat & Energie NW Burap 2 Na Burap 2
Saldo beleidsveld 3.0 Prioritair thema Duurzaamheid -€ 151.500 € 0 -€ 151.500
Saldo beleidsveld 3.1 Afval, water en milieu € 444.088 -€ 245.303 € 198.785
Saldo beleidstaak vóór bestemming € 292.588 -€ 245.303 € 47.285
Mutaties reserves € 150.000 € 0 € 150.000
Saldo beleidstaak na bestemming € 442.588 -€ 245.303 € 197.285